Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 61/2007Usnesení NSS ze dne 26.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 61/2007 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: R. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2006, č. j. 59 Az 149/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2005, č. j. OAM-2060/VL-07-08-2005. Tímto rozhodnutím byla stěžovatelova žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Shora uvedený rozsudek krajského soudu vycházel z toho, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Rozsudek krajského soudu převzal stěžovatel ve čtvrtek dne 15. 2. 2007. Kasační stížnost stěžovatele datovaná dnem 1. 3. 2007 byla doručena Krajskému soudu v Praze dne 2. 3. 2007. Krajský soud v Praze zaslal kasační stížnost stěžovatele dne 5. 3. 2007 Krajskému soudu v Ostravě, neboť shledal, že se jedná o kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, přičemž Krajskému soudu v Praze byla zaslána pouze omylem.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení stěžovateli, tedy čtvrtek 15. 2. 2007. Poslední den lhůty tak připadá na čtvrtek 1. 3. 2007, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula.

č. j. 2 Azs 61/2007 - 45

Lhůta k podání kasační stížnosti totiž není zachována, pokud je kasační stížnost podána jinému soudu, než je soud, který vydal napadené rozhodnutí, eventuálně Nejvyšší správní soud (§ 106 odst. 4 s. ř. s. a contrario). Rozhodující pro posouzení včasnosti podané kasační stížnosti je tedy den, kdy Krajský soud v Praze poslal kasační stížnost Krajskému soudu v Ostravě, tedy den 5. 3. 2007. Lhůta pro podání kasační stížnosti přitom marně uplynula dnem 1. 3. 2007. Pro úplnost je třeba též dodat, že Krajský soud v Praze již nemohl ve věci zachování lhůty nic více učinit, neboť kasační stížnost obdržel až dne 2. 3. 2007, a tedy po lhůtě.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru