Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 58/2009 - 40Usnesení NSS ze dne 20.10.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 58/2009 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Zdeňka Kühna, a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: nezl. T. A., zastoupena zákonnou zástupkyní T. K., obě státní příslušnost Mongolsko, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2008, č. j. OAM-570/VL-01-ZA07-2008, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2009, č. j. 56 Az 128/2008 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2008, č. j. OAM-570/VL-01-ZA07-2008, jímž žalovaný zamítl její žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ˇVeské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Krajským soudem bylo po podání kasační stížnosti zjištěno, že v daném případě není splněna jedna z nezbytných podmínek řízení, neboť stěžovatelka není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Krajský soud tedy usnesením ze dne 24. 4. 2009, č. j. 56 Az 128/2008 – 26, stěžovatelku, respektive její zákonnou zástupkyni, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Současně též stěžovatelku poučil, že pokud ve stanovené lhůtě této výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta. V odůvodnění tohoto usnesení bylo s odkazem na § 35 odst. 8 s. ř. s. rovněž uvedeno, že navrhovateli, u něhož jsou dány předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit zástupce, jímž může být i advokát. Usnesení bylo doručováno zákonné zástupkyni stěžovatelky a ta je také dne 18. 5. 2009 fakticky převzala. Patnáctidenní lhůta pro předložení plné moci tedy počala běžet dne 19. 5. 2009.

Ze spisu krajského soudu je patrné, že stěžovatelka v soudem stanovené lhůtě (ani později) nepředložila požadovanou plnou moc a ani nenavrhla, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti advokát soudem ustanoven.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. V případě, že uvedená podmínka není splněna, trpí kasační stížnost vadou, jež je ovšem odstranitelná postupem soudu podle § 108 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud, jak je uvedeno výše, zákonnou zástupkyni stěžovatelky usnesením vyzval k předložení plné moci a současně ji též poučil jak o možnosti navrhnout, aby jí byl advokát ustanoven soudem, tak také o následcích nevyhovění výzvě soudu ve stanovené lhůtě. Zákonné zástupkyni stěžovatelky tak byl dán dostatek času k odstranění uvedené vady kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud tedy v postupu krajského soudu neshledává žádné pochybení.

Nepředložení plné moci advokátovi za dané situace brání věcnému projednání kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Po učení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. října 2009

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru