Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 58/2008 - 82Usnesení NSS ze dne 03.03.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 58/2008 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: N. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2007, č. j. OAM-1-748/VL-07-08-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 2008, č. j. 60 Az 100/2007 - 20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 10. 2007, č. j. OAM-1-748/VL-07-08-2007. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta stěžovatelova žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Krajský soud žalobu zamítl, neboť stěžovatel podal svoji žádost až poté, kdy mu bylo uděleno správní vyhoštění.

Nejprve se Nejvyšší správní soud musel zabývat tím, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. V případě, že by shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podmínky řízení však v dané věci splněny nejsou, neboť stěžovatel není zastoupen advokátem, ačkoliv nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, tak jak požaduje § 105 odst. 2 s. ř. s.

V kasační stížnosti sice stěžovatel požádal o ustanovení advokáta, avšak jeho žádost krajský soud usnesením ze dne 9. 4. 2008, č. j. 60 Az 100/2007 - 36, zamítl a stěžovatele vyzval, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, která však byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2008, č. j. 2 Azs 57/2008 - 54, odmítnuta. Krajský soud následně stěžovatele usnesením ze dne 14. 11. 2008 opět vyzval, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil advokáta a soudu předložil plnou moc ve lhůtě jednoho měsíce od doručení. Současně ho poučil, že pokud tak neučiní, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 29. 12. 2008 a stěžovatel ve stanovené lhůtě (a ani později) plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. března 2009

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru