Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 51/2007Usnesení NSS ze dne 15.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 51/2007 - 105

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: K. Y., zast. Mgr. Alexandrem Vaškevičem, Advokátní kancelář v Plzni, Františkánská 7, 301 00, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2007, č. j. 56 Az 168/2006 - 82,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2006, č. j. OAM-350/LE-PA03-PA03-2006. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Kasační stížností napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 15. 3. 2007 (viz. doručenka na č. l. 84 soudního spisu). Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy čtvrtek 15. 3. 2007. Poslední den lhůty připadá na čtvrtek 29. 3. 2007, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná právním zástupcem stěžovatele poštou Krajského soudu v Brně až 23. 4. 2007 byla tedy podána opožděně.

Skutečnost, že se stěžovatel podle svého vyjádření v kasační stížnosti dozvěděl o doručení rozsudku právnímu zástupci stěžovatele až dne 10. 4. 2007, je v této souvislosti nerozhodná, neboť podstatné pro posouzení včasnosti kasační stížnosti je, kdy bylo

č. j. 2 Azs 51/2007 - 106

rozhodnutí krajského soudu doručeno právnímu zástupci stěžovatele, neboť pouze tomuto bylo napadané rozhodnutí doručeno s procesními účinky (§ 42 odst. 2 věta první s. ř. s.). Nelze souhlasit s názorem stěžovatele, že lhůta pro podání kasační stížnosti běží od faktického doručení rozhodnutí ve věci přímo stěžovateli, neboť soudní řád správní výslovně uvádí, že „má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci.“

Na tom nic nemění ani namítaná skutečnost, že byl stěžovateli usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 168/2006 - 45 ustanoven pro řízení před krajským soudem zástupce JUDr. Martin Šmerda, jehož právní zastoupení skončilo právní mocí rozsudku dne 15. 3. 2007.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. června 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru