Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 49/2021 - 22Usnesení NSS ze dne 29.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 49/2021 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: D. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 9. 2020, č. j. OAM-446/ZA-ZA11-VL13-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 3. 2021, č. j. 30 Az 12/2020 - 34,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.

[2] Dne 26. 3. 2021 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno vlastnoručně podepsané podání stěžovatele s označením „Zpětvzetí kasační stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí Krajského soudu v Hradci králové, č. j. 30 Az 12/2020-34 ze dne 2. 3. 2021, doručeno dne 10. 3. 2021“. Stěžovatel v podání uvedl, že bere předmětnou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] Ze shora uvedeného podání stěžovatele vyplývá, že vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Jeho projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), zastavil.

[4] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2021

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru