Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 39/2008 - 42Usnesení NSS ze dne 04.06.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 39/2008 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2006, č. j. OAM-1081/VL-20-12-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2007, č. j. 64 Az 120/2006 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž byla stěžovatelova žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), jelikož stěžovatel neuvedl žádné skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12 a § 14a zákona o azylu. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě převzal stěžovatel v pondělí dne 8. 10. 2007. Kasační stížnost stěžovatele datovaná dnem 16. 10. 2007 byla doručena Městskému soudu v Praze dne 16. 10. 2007. Městský soud v Praze zaslal kasační stížnost stěžovatele Krajskému soudu v Ostravě, neboť shledal, že se jedná o kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, přičemž Městskému soudu v Praze byla zaslána pouze omylem.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení stěžovateli, tedy pondělí 8. 10. 2007. Poslední den lhůty tak připadá na pondělí 22. 10. 2007, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Lhůta k podání kasační stížnosti totiž není zachována, pokud je kasační stížnost podána jinému soudu, než je soud, který vydal napadené rozhodnutí, eventuálně Nejvyšší správní soud (§ 106 odst. 4 s. ř. s. a contrario). Rozhodující pro posouzení včasnosti podané kasační stížnosti je tedy den, kdy Městský soud v Praze poslal kasační stížnost Krajskému soudu v Ostravě, přičemž pokyn k tomuto úkonu byl dán dne 29. 10. 2007, kasační stížnost byla vypravena dne 31. 10. 2007 a dne 1. 11. 2007 byla podána k poštovní přepravě (jak vyplynulo ze soudního spisu). Lhůta pro podání kasační stížnosti přitom marně uplynula již dnem 22. 10. 2007.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta pro řízení ve své věci. Krajský soud v Ostravě proto stěžovatele vyzval, aby vyplněním formuláře doložil, že nemá dostatečné prostředky, aby mohlo být žádosti vyhověno. Stěžovatel ovšem ve stanovené lhůtě formulář nepředložil, a tak krajský soud usnesením ze dne 1. 2. 2008, č. j. 64 Az 120/2006 -35, rozhodl tak, že se stěžovateli advokát neustanovuje. Dále soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této výzvy odstranil nedostatek svého podání (kasační stížnosti) spočívající v tom, že není zastoupen advokátem, ačkoliv sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Krajský soud zaslal uvedené usnesení na adresu, kterou stěžovatel uvedl pro doručování písemností; stěžovateli bylo doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 11. 2. 2008. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, byla písemnost uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pondělí 11. 2. 2008 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na čtvrtek 14. 2. 2008. Skutečnost, že stěžovatel usnesení fakticky vůbec nepřevzal, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv. Dne 14. 3. 2008 (pátek) marně uplynula lhůta k předložení plné moci advokáta.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Opožděnost podání jakož i nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), b) § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru