Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 382/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 27.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 382/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobkyně: O. D., zastoupená JUDr. Matějem Šedivým, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2019, č. j. OAM-375/ZA-ZA04-K07-PD2-2013-I, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2020, č. j. 13 Az 36/2019 - 42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 25. 11. 2020 blanketní kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2020, č. j. 13 Az 36/2019 – 42, kterým byla zamítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného o neprodloužení doplňkové ochrany podle § 53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

[2] Nejvyšší správní soud v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), usnesením ze dne 22. 12. 2020, č. j. 2 Azs 382/2020 – 24, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení prostřednictvím svého zástupce doplnila kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních důvodů napadá rozsudek Městského soudu v Praze. Současně ji poučil o následcích spojených s neodstraněním nedostatků kasační stížnosti. Stěžovatelce bylo toto usnesení doručeno dne 23. 12. 2020.

[3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. představuje prvek zásady koncentrace řízení o kasační stížnosti. Marné uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti v případě vydání usnesení, kterým je stěžovatel vyzván k doplnění chybějících náležitostí kasační stížnosti, má tedy za následek vznik jejího neodstranitelného nedostatku, s výjimkou případu, kdy soud rozhodne o prodloužení lhůty na základě žádosti stěžovatele, která je podána před jejím koncem.

[5] V nyní projednávané věci byla výzva k doplnění důvodů kasační stížnosti doručena zástupci stěžovatelky dne 23. 12. 2020 (doručenka na č. l. 24 spisu Nejvyššího správního soudu). Lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti tedy uplynula v pondělí 25. 1. 2021. Stěžovatelka však na výzvu k doplnění kasační stížnosti žádným způsobem nereagovala, ani před koncem uvedené lhůty nepožádala o její prodloužení. Za této situace má uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti nezvratné účinky a způsobuje neodstranitelný nedostatek kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud ji proto odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru