Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 354/2019 - 27Rozsudek NSS ze dne 16.07.2020

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců
Prejudikatura

1 Azs 403/2019 - 28

2 Azs 47/2003

1 Azs 7/2020 - 39


přidejte vlastní popisek

2 Azs 354/2019 - 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: V. K., zastoupen JUDr. Petrem Novotným, advokátem se sídlem Archangelská 1, Praha, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1604/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 7. 2019, č. j. MV-83105-4/SO-2019, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2019, č. j. 11 A 127/2019 - 35,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2019, č. j. 11 A 127/2019 – 35, se zrušuje a věc se vracítomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Žalobce pobýval na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání s platností od 1. 4. 2014 do 1. 1. 2015. Dne 15. 12. 2014 požádal o prodloužení dlouhodobého pobytu ve formě zaměstnanecké karty podle § 44a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) za účelem práce u zaměstnavatele ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd - družstvo.

[2] V záhlaví označeným rozhodnutím (dále jen „napadené rozhodnutí“) žalovaná zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 9. 5. 2019, č. j. OAM-5693-35/ZM-2014 (dále jen „správní orgán I. stupně“ a „prvostupňové rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně žádost žalobce zamítl a podle § 44a odst. 10 zákona o pobytu cizinců rozhodl, že platnost povolení k dlouhodobému pobytu ve formě zaměstnanecké karty (dále jen „zaměstnanecká karta“) se neprodlužuje, neboť je dán důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty podle § 46e odst. 1 a § 37 odst. 2 písm. b) s odkazem na § 56 odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců, z důvodu závažné překážky pobytu cizince na území. Tato překážka spočívá v tom, že zaměstnavatel žalobce společnost ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd – družstvo byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2018, č. j. 85 Cm 1841/2018 – 3, zrušen s likvidací.

[3] Správní orgány ve věci rozhodovaly znovu poté, co správní orgán I. stupně dne 22. 9. 2015 zamítl žádost žalobce s odůvodněním, že společnost ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo neplní svou oznamovací povinnost a neprovádí platby pojistného na důchodovém a nemocenském pojištění a neplní ani svou povinnost poskytovat informace o své činnosti v obchodním rejstříku (předkládání účetních závěrek). Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. V průběhu odvolacího řízení dne 1. 12. 2015 žalobce předložil správnímu orgánu I. stupně pracovní smlouvu, kterou uzavřel dne 4. 11. 2015 se společností SOTEX INVEST s. r. o., spolu s výpisem z Centrální evidence volných pracovních míst. Tyto dokumenty správní orgán I. stupně postoupil dne 7. 1. 2016 žalované. Žalovaná svým rozhodnutím ze dne 24. 11. 2017, č. j. VM-158154-4/SO-2015, rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušila a věc mu vrátila k dalšímu řízení, jelikož porušení povinnosti zaměstnavatele ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. nelze zaměstnanci přičítat jako závažnou překážku pobytu účastníka na území.

[4] Poté, co se věc vrátila správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení, byl žalobce výzvou ze dne 19. 2. 2018 vyzván k odstranění vad podání, neboť z pracovní smlouvy se společností SOTEX INVEST s. r. o. nevyplývá, čeho se žalobce domáhá.

[5] Usnesením ze dne 19. 4. 2018, č. j. OAM-5693-27/ZM-2014 (dále jen „usnesení o nepovolení změny žádosti“), správní orgán I. stupně rozhodl, že změna obsahu žádosti žalobce se nepovoluje, neboť nejsou splněny podmínky podle § 41 odst. 8 správního řádu. Žalobce nedoložil, jaká vážná újma mu hrozí, nebude-li změna obsahu jeho žádosti povolena. Jedinou újmou může být zamítnutí jeho žádosti. Avšak nic mu nebrání podat novou žádost o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu v jeho domovském státě. Odvolání žalobce proti usnesení o nepovolení změny žádosti žalovaná rozhodnutím ze dne 10. 12. 2018, č. j. MV-72187-4/SO-2018, zamítla a usnesení o nepovolení změny žádosti potvrdila.

[6] Nejpozději dne 7. 4. 2019 správní orgán I. stupně z obchodního rejstříku zjistil, že společnost ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo, byla pravomocně ke dni 25. 9. 2018 s likvidací zrušena.

II. Řízení před krajským soudem

[7] Proti napadenému rozhodnutí žalované brojil žalobce žalobou u Městského soudu v Praze, který v záhlaví označeným rozsudkem (dále jen „krajský soud“ a „napadený rozsudek“) zrušil napadené rozhodnutí žalované a věc ji vrátil k dalšímu řízení. Podle krajského soudu v případě žalobce nebyly dány okolnosti, v nichž lze spatřovat závažnou překážku jeho pobytu na území jako důvod pro zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu ve formě zaměstnanecké karty.

[8] Podle krajského soudu správní orgán I. stupně nepostupoval správně, jelikož o skutečném úmyslu žalobce požádat o prodloužení zaměstnanecké karty u společnosti SOTEX INVEST s. r. o. nelze pochybovat. Poté, co žalobce zjistil, že zaměstnanecká karta na pracovní pozici u společnosti ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo mu vydána nebude, požádal o prodloužení zaměstnanecké karty za účelem zaměstnání u společnosti SOTEX INVEST s. r. o. Výzva k odstranění vad podání ze dne 19. 2. 2018, č. j. OAM-5693-26/ZM-2014, podle krajského soudu neobsahuje náležité poučení, z něhož by bylo jednoznačné, že na základě předložených podkladů nelze platnost zaměstnanecké karty prodloužit. Postup správního orgánu I. stupně podle § 41 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), nebyl přiléhavý. Namísto změny obsahu žádosti měl vyzvat žalobce ke sdělení, zda požaduje vydání zaměstnanecké karty za účelem zaměstnání u společnosti SOTEX INVEST s. r. o., neboť to bylo podle obsahu podání ze dne 7. 1. 2016 skutečným úmyslem žalobce.

[9] Krajský soud dospěl k závěru, že nesprávným poučením správní orgán I. stupně nedostatečně zpravil žalobce o jeho právech a povinnostech vzhledem k jeho osobním poměrům a povaze podání ze dne 7. 1. 2016. Správní orgán I. stupně tak porušil základní zásady činnosti správních orgánů podle § 4 odst. 2 správního řádu a nedostál svým povinnostem šetřit práva nabytá v dobré víře a oprávněné zájmy účastníka podle § 2 odst. 3 a 4 správního řádu. Jeho postup nebyl v souladu s veřejným zájmem a neodpovídal okolnostem daného případu. Žalovaný tato pochybení správního orgánu I. stupně neidentifikoval, ani nenapravil. Správní orgány tak postupovaly nepřiměřeně formalisticky a v rozporu se zásadami dobré správy.

III. Obsah kasační stížnosti a vyjádření žalobce

[10] Proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu (dále jen „napadený rozsudek“) podala žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, kterou opírá o důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Namítá nesprávné posouzení právní otázky soudem a nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

[11] Podle stěžovatelky nebyly splněny podmínky pro povolení změny obsahu podání ve věci prodloužení platnosti zaměstnanecké karty stanovené v § 41 odst. 8 správního řádu, neboť žalobce neprokázal, že mu hrozí vážná újma. Byly tudíž dány okolnosti pro zamítnutí žádosti žalobce podle § 44a odst. 10 ve spojení s § 46e odst. 1 a § 37 odst. 2 písm. b) s odkazem na § 56 odst. 1 písm. j) zákona o pobytu cizinců. Důvodem pro zamítnutí žádosti žalobce o prodloužení zaměstnanecké karty byla skutečnost, že zaměstnavatel žalobce společnost ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2018, č. j. 85 Cm 1841/2018 – 3, s likvidací zrušen. Tuto skutečnost krajský soud nezohlednil a posoudil případ žalobce v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 68/2008 - 126, podle kterého správní orgány vychází ze skutkového a právního stavu při vydání rozhodnutí.

[12] Stěžovatelka nesouhlasí, že z podání žalobce bylo zřejmé, že žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty za účelem práce u společnosti SOTEX INVEST s. r. o. K žádosti ze dne 15. 12. 2014 žalobce jednoznačně doložil doklady ve vztahu k zaměstnavateli ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo, jehož také v žádosti výslovně uvedl. Pracovní smlouvu se společností SOTEX INVEST s. r. o. předložil až 7. 1. 2016, aniž by cokoliv uvedl. Toho času však zaměstnavatel ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo ještě nebyl zrušen. Správní orgán I. stupně proto správně žalobce vyzval k vyjasnění, zda svým podáním usiluje o povolení změny obsahu žádosti ve smyslu § 41 odst. 8 správního řádu, či nikoliv. Řádně jej poučil o důsledcích, které nastanou, pokud tak neučiní. Na tuto výzvu však žalobce nereagoval. Správnost postupu stěžovatelky potvrzuje i rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 5. 6. 2019, č. j. 52 A 5/2019 - 44. Poučovací povinnost správních orgánů nezahrnuje poskytování komplexního návodu, jak má účastník v řízení postupovat (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2010, č. j. 1 As 51/2010 – 214, a ze dne 22. 8. 2017, č. j. 2 Azs 225/2017 - 22).

[13] S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2015, č. j. 3 Azs 2/2014 - 30, stěžovatelka krajskému soudu vytýká, že nahrazení dosavadního obsahu žádosti obsahem novým je procesní situace, která podléhá rozhodnutí správního orgánu, který musí posoudit, zda jsou pro povolení změny obsahu žádosti splněny zákonné podmínky podle § 41 odst. 8 správního řádu. Žalobce v řízení doložil novou pracovní smlouvu a nové číslo volného pracovního místa. Učinil proto změnu dosavadního obsahu žádosti v podstatném rozsahu, o které mělo být rozhodnuto usnesením. Požadované změny obsahu své žádosti mohl žalobce dosáhnout také podáním nové žádosti o vydání zaměstnanecké karty, a to buď na zastupitelském úřadu svého domovského státu, nebo na území České republiky, neboť řízení o jeho žádosti probíhalo v době, kdy to platná právní úprava umožňovala (znění zákona č. 326/1999 Sb. účinné do 30. 7. 2019). Tyto okolnosti krajský soud opomněl zvážit.

[14] Podle stěžovatelky nelze postup v případě žalobce považovat za nepřiměřeně formalistický. Žádost žalobce byla zamítnuta, jelikož zaměstnavatel ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo byl v likvidaci a zrušen. Žalobce proto nemohl vykonávat práci a plnit účel svého pobytu na území. Stěžovatelka postupovala v souladu s § 41 odst. 8 správního řádu a základními zásadami správního řízení.

[15] Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že nesouhlasí s kasačními námitkami, jelikož napadený rozsudek je v souladu se zákonem a netrpí nepřezkoumatelností ani nedostatkem důvodů.

IV. Posouzení kasační stížnosti

[16] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti. Konstatoval, že stěžovatelka je osobou oprávněnou k jejímu podání, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.), kasační stížnost byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a za stěžovatelku jedná osoba s vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

[17] Důvodnost kasační stížnosti vážil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[18] Stěžovatelka namítá, že správní orgán I. stupně postupoval správně, jestliže žalobce vyzval k vyjasnění, zda se doložením pracovní smlouvy se společností SOTEX INVEST s. r. o. dožaduje změny obsahu své žádosti podle § 41 odst. 8 správního řádu, přičemž jej náležitě poučil. Vzhledem k tomu, že žalobce ani na výzvu neuvedl, že by mu v důsledku nepovolení změny jeho žádosti hrozila vážná újma, správní orgán I. stupně změnu obsahu žádosti nepovolil.

[19] Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 1. 12. 2015 žalobce bez dalšího předložil správnímu orgánu I. stupně pracovní smlouvu, kterou uzavřel dne 4. 11. 2015 se společností SOTEX INVEST s. r. o., spolu s výpisem z Centrální evidence volných pracovních míst. Součástí jeho podání nebyl průvodní dopis ani jakékoliv písemné vyjádření vysvětlující, za jakým účelem pracovní smlouvu spolu s výpisem z evidence dokládá. Tyto dokumenty žalobce doložil v průběhu odvolacího řízení vedeného stěžovatelkou, ta je však ve zrušovacím odvolacím rozhodnutí nikterak nezohlednila.

[20] Ze správního spisu dále vyplývá, že v dalším řízení správní orgán I. stupně žalobce dne 19. 2. 2018 vyzval, aby objasnil, čeho se doložením pracovní smlouvy se společností SOTEX INVEST s. r. o. domáhá. Správnímu orgánu nebylo zřejmé, zda žalobce hodlá být zaměstnán vedle původního zaměstnavatele ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo také na další pracovní pozici u zaměstnavatele SOTEX INVEST s. r. o., nebo pouze u nového zaměstnavatele, nebo mu jde o něco jiného. Součástí výzvy je poučení, že zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu, jehož účelem je zaměstnávání na konkrétním volném pracovním místě. Změna pracovního místa je změnou obsahu žádosti ve smyslu § 41 odst. 8 správního řádu, která podléhá předchozímu souhlasu správního orgánu, který ji může povolit jen v případě, že hrozí vážná újma. Zároveň byl žalobce poučen, že skutečnosti, které v jeho případě představují vážnou újmu, je třeba uvést a jejich existenci prokázat nebo alespoň důkazy k jejich prokázání označit. Dále byl poučen, že jestliže nevysvětlí, co svým doložením pracovní smlouvy se společností SOTEX INVEST s. r. o. sleduje, nebude se k doložené pracovní smlouvě přihlížet. Na tuto výzvu žalobce nijak nereagoval, načež správní orgán I. stupně usnesením rozhodl o nepovolení změny žádosti a stěžovatelka odvolání proti tomuto usnesení zamítla.

[21] Nejvyšší správní soud se neztotožňuje se závěry krajského soudu, že správní orgán I. stupně postupoval ohledně listin předložených žalobcem dne 1. 12. 2015 nesprávně.

[22] Podle § 41 odst. 8 správního řádu o povolení změny obsahu podání účastník může požádat pouze do vydání rozhodnutí (§ 71). Správní orgán může povolit zpětvzetí nebo změnu obsahu podání jen v případě, že podateli hrozí vážná újma.

[23] Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2020, č. j. 1 Azs 403/2019 – 28, „žadatel o povolení změny obsahu podání musí tvrdit a prokázat, že mu hrozí vážná újma. Na správním orgánu pak je, aby při posouzení žádosti o změnu obsahu podání zhodnotil, zda účastníkem řízení tvrzené a prokázané skutečnosti spadají do rozsahu neurčitého právního pojmu ‚hrozba vážné újmy‘, a zda je tedy možno žádosti vyhovět.

[24] Krajský soud uvedl, že nejsou pochybnosti o tom, že skutečným úmyslem žalobce bylo požádat o zaměstnaneckou kartu za účelem zaměstnání u společnosti SOTEX INVEST s. r. o., a proto správní orgán I. stupně ve výzvě ze dne 19. 2. 2018 žalobce náležitě nepoučil. Krajský soud dovodil, že správní orgán I. stupně se měl podle smyslu namísto uvažování o změny obsahu žádosti vydat cestou výzvy ke sdělení, zda žalobce požaduje vydání zaměstnanecké karty u společnosti SOTEX INVEST s. r. o.

[25] Nejvyšší správní soud shledal postup správního orgánu I. stupně v souladu se zákonem i materiálním obsahem úkonů žalobce v řízení, a to za situace, kdy správnímu orgánu I. stupně dosud nebylo známo, že zaměstnavatel ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo bude pravomocně ke dni 25. 9. 2018 s likvidací zrušen.

[26] Není sporu o tom, že žalobce dne 15. 12. 2014 požádal o zaměstnaneckou kartu u zaměstnavatele ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo. Jestliže později v řízení (dne 1. 12. 2015) doložil pracovní smlouvu se zaměstnavatelem SOTEX INVEST s. r. o. a výpis z Centrální evidence volných pracovních míst, aniž by uvedl, čeho se svým podáním domáhá, správní orgán I. stupně správně vyzval žalobce k objasnění, jaký je účel jeho podání.

[27] V kontextu situace, kdy správnímu orgánu I. stupně dosud nebylo známo, že zaměstnavatel ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo bude pravomocně ke dni 25. 9. 2018 s likvidací zrušen, ve výzvě srozumitelně vysvětlil, že má-li žalobce v úmysl změnit obsah své žádosti o zaměstnaneckou kartu tak, že jeho zaměstnavatelem je namísto ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo společnost SOTEX INVEST s. r. o., podléhá změna rozhodnutí správního orgánu, který na základě tvrzení žalobce posoudí, zda v případě nepovolení změny žádosti hrozí vážná újma. Výzva jednoznačně formuluje, že žalobce je povinen tvrdit a doložit, v čem spočívá hrozba vážné újmy, pokud by změna obsahu žádosti nebyla povolena.

[28] Ačkoliv žalobce na výzvu nereagoval, správní orgán I. stupně předloženou pracovní smlouvu posoudil jako žádost o změnu obsahu žádosti, čímž dostál své povinnosti interpretovat podání žalobce podle jeho skutečného obsahu. Rozhodl o ní usnesením v souladu s § 41 odst. 8 správního řádu tak, že se změna obsahu žádosti nepovoluje, jelikož žalobce hrozbu vážné újmy netvrdil a na výzvu nereagoval.

[29] Závěr krajského soudu, že správní orgán I. stupně měl toliko vyzvat ke sdělení, zda žalobce skutečně požaduje vydání zaměstnanecké karty u společnosti SOTEX INVEST s. r. o., je v rozporu s § 41 odst. 8 správního řádu. Jelikož zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána (§ 42g zákona o pobytu cizinců), nelze po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu či prodloužení její platnosti bez dalšího libovolně měnit zaměstnavatele a pracovní pozici, ohledně níž byla žádost podána. Změna zaměstnavatele či pracovní pozice podléhá režimu podle § 41 odst. 8 správního řádu a pro povolení změny žádosti je nutno vyhovět zákonným podmínkám stanoveným v tomto ustanovení.

[30] Výše popsaný postup správního orgánu I. stupně nelze považovat ani za nepřiměřeně formalistický, neboť žalobci bylo poskytnuto náležité poučení a prostor, aby své podání v řízení vysvětlil a splnil veškeré potřebné náležitosti pro vyhovění jeho žádosti o změnu zaměstnavatele. Správní orgán I. stupně i bez dalšího objasnění ze strany žalobce považoval doloženou pracovní smlouvu za návrh na změnu obsahu žádosti na zaměstnavatele společnost SOTEX INVEST s. r. o. a řádně o ní rozhodl usnesením, přičemž žalobce využil své možnosti podat proti tomuto usnesení odvolání. V některých specifických případech hrozící vážná újma může vyplývat ze samotné podstaty řízení o žádosti či technickém provedení systému podávání žádostí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2020, čj. 1 Azs 7/2020 – 39), to však žalobce v nyní posuzované věci ve svém odvolání proti usnesení o nepovolení změny žádosti ani v žalobě nenamítal. Krajský soud tedy postup správního orgánu I. stupně posoudil nesprávně. Kasační stížnost je proto důvodná.

[31] Nejvyšší správní soud dále shledal, že stěžovatelka v kasační stížnosti důvodně poukazovala na to, že krajský soud pominul, že důvodem zamítnutí žádosti žalobce bylo zrušení společnosti ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo s likvidací (pravomocně ke dni 25. 9. 2018). Zrušením a likvidací společnosti ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo se správní orgán I. stupně začal zabývat až dne 7. 4. 2019, tedy více než rok po výzvě ze dne 19. 2. 2018 a rok po vydání usnesení o nepovolení změny žádosti ze dne 19. 4. 2018.

IV. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

[32] Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud v souladu s větou první před středníkem § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil napadený rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud je vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[33] V dalším řízení bude třeba, aby se krajský soud zaměřil zejména na postup správních orgánů související se zjištěním o likvidaci a zrušení zaměstnavatele ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo, a to v rozsahu žalobních námitek. Přitom vezme v úvahu, že zrušení společnosti ASSAMBLY POWER SUPPLY Ltd. – družstvo bylo novou a pro výsledek řízení rozhodující skutečností po více než třech letech trvání řízení o žádosti žalobce, přičemž délku řízení ani zrušení zaměstnavatele žalobce nezapříčinil. Ve světle zásad činnosti veřejné správy, jak je krajský soud shrnul ve svém nyní zrušeném rozsudku, rovněž zváží, zda postup správních orgánů jako celek vyhověl zákonným požadavkům, ovšem v rámci žalobních námitek. Obecně platí, že účastník řízení musí mít příležitost volit jednotlivé procesní kroky v průběhu řízení podle vývoje situace. Předpokladem pro to jednak je, aby byl obeznámen se změnami skutkového stavu, které mohou mít vliv na výsledek řízení, a dále aby měl příležitost na ně přiměřeným způsobem reagovat. O to naléhavěji vyvstává potřeba dodržení předvídatelného a korektního postupu správních orgánů v situaci, kdy správní řízení trvá více než tři roky a správní orgán, který je vede, eviduje předložení listin, z nichž lze dovodit vůli žadatele předejít v řízení situaci, která by pro něj mohla být nepříznivá. V okamžiku, kdy se stane zjevným důvod, jenž brání vyhovění žádosti, je namístě vážit, byť i s časovým odstupem, zda nevzít v úvahu již dříve hodnocený úkon účastníka řízení, ovšem v kontextu nově nastalé procesní situace. Na závěr nelze nepodotknout, že řadě procesních komplikací by bylo možné předejít, pokud by správní orgány posuzovaly důvodnost žádostí v reálném čase a extrémní délka řízení by nedávala tolik prostoru pro skutkové změny, jež jsou jinak v živém ekonomickém prostředí, na trhu práce i v lidském životě běžné.

[34] V novém rozhodnutí ve věci krajský soud rozhodne i o náhradě nákladů tohoto řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 věta první s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru