Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 353/2016 - 15Usnesení NSS ze dne 15.02.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 353/2016 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: P. J., zast. Mgr. Vladimírem Soukupem, advokátem se sídlem Stodolní 835/17, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 3. 2016, č. j. OAM-667/ZA-ZA14-K01-2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2016, č. j. 61 Az 8/2016 – 45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci, Mgr. Vladimíru Soukupovi, advokátovi, se odměna za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 26. 12. 2016 brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného o neudělení mezinárodní ochrany (dále jen „rozhodnutí žalovaného“).

Jelikož tato kasační stížnost neobsahovala vylíčení stížních důvodů ani formulaci stížního petitu, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 10. 1. 2017, č. j. 2 Azs 353/2016 – 13, k odstranění těchto vad ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, a to v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 10. 1. 2017. Na základě § 40 odst. 2 s. ř. s. proto připadl konec lhůty k odstranění vad kasační stížnosti na pátek 10. 2. 2017. Stěžovatel v uvedené lhůtě vytčené vady kasační stížnosti neodstranil.

Dle § 37 odst. 5 s. ř. s. „[p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“ Jelikož kasační stížnost nebyla ve lhůtě doplněna a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost odmítnout, když soudní řád správní s marným uplynutím lhůty k doplnění kasační stížnosti nespojuje jiný procesní důsledek. Stěžovatel byl o tomto následku poučen ve shora označeném usnesení.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první ve spojení s § 120 téhož zákona. Dle prvního z uvedených ustanovení „[ž]ádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.“ Obdobně je třeba postupovat i v případě odmítnutí kasační stížnosti.

Stěžovateli byl usnesením krajského soudu ze dne 10. 5. 2016, č. j. 61 Az 8/2016 – 40, ustanoven zástupcem Mgr. Vladimír Soukup, advokát se sídlem Stodolní 835/17, Ostrava. Dle § 35 odst. 8 in fine s. ř. s. „[z]ástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.“ Nejvyšší správní soud proto nerozhodoval o stěžovatelově návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, formulovaném v jeho kasační stížnosti.

Dle § 35 odst. 8 věta první za středníkem s. ř. s. platí, že v případě ustanovení zástupce z řad advokátů platí hotové výdaje takového zástupce a jeho odměnu za zastupování stát. Zástupce stěžovatele odměnu za zastupování ani své případné hotové výdaje nevyčíslil, pročež Nejvyšší správní soud v tomto směru vycházel z obsahu spisu. Jediným úkonem, který byl ze strany žalobce vůči Nejvyššímu správnímu soudu učiněn, bylo podání kasační stížnosti. Tato však byla zjevně podána stěžovatelem osobně a nese rovněž stěžovatelův vlastnoruční podpis. Nejvyšší správní soud nenalezl ve spise žádné indicie, ze kterých by bylo lze usuzovat na poskytnutí jakéhokoli úkonu právní služby stěžovateli uvedeným zástupcem, pročež ustanovenému zástupci odměnu za zastupování nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru