Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 34/2007Usnesení NSS ze dne 15.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMin. vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 34/2007 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: A. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2006, č. j. 48 Az 21/2006 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 6. 2006, č. j. OAM-206/LE-BE07-BE07-2006. Tímto rozhodnutím nebyl stěžovateli udělen azyl s odkazem na § 12, § 13, § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí krajského soudu bylo vydáno po nabytí účinnosti zákona č. 350/2005 Sb. (tj. po 13. 10. 2005), postupoval zdejší soud již podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) ve znění novelizovaném uvedeným zákonem. Nejprve se však Nejvyšší správní soud musel zabývat tím, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. V případě, že by shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s. Podmínky řízení však v dané věci splněny nejsou, neboť stěžovatel není zastoupen advokátem, ačkoliv nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V kasační stížnosti stěžovatel sice požádal o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení, avšak jeho žádost byla usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2007, č. j. 48 Az 21/2006 - 51, zamítnuta. Týmž rozhodnutím byl stěžovatel také vyzván, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupce z řad advokátů, neboť § 105 odst. 2 s. ř. s. ukládá v řízení o kasační stížnosti povinné zastoupení účastníků advokátem. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě, může být jeho kasační stížnost odmítnuta.

Ze spisu vyplynulo, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“),

č. j. 2 Azs 34/2007 - 59

§ 42 odst. 5 s. ř. s. dne 14. 3. 2007, a to na stěžovatelovu adresu, která byla krajskému soudu sdělena Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve středu 14. 3. 2007 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na sobotu 17. 3. 2007. Za den doručení se však považuje až pondělí 19. 3. 2007, neboť podle § 40 odst. 3 s. ř. s., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Skutečnost, že stěžovatel usnesení fakticky vůbec nepřevzal, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv. Lhůta k předložení plné moci advokáta pak marně uplynula 29. 3. 2007.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru