Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 30/2005Usnesení NSS ze dne 16.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 30/2005 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Y. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 7. 2004, č. j. 24 Az 193/2004 - 15,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 2. 2004, č. j. OAM-6462/VL-19-HA08-2003, kterým mu nebyl udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Krajský soud žalobu odmítl podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“), neboť podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti žaloby stanovené v s. ř. s., stěžovatel podání nedoplnil ani v soudem stanovené lhůtě a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek pokračovat.

Ze spisu vyplynulo, že stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Jeho žádost však byla usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2004 zamítnuta a stěžovatel toto usnesení kasační stížností nenapadl. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, jak ukládá § 105 odst. 2 s. ř. s., bylo mu usnesením ze dne 8. 12. 2004, uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení, předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Označené usnesení bylo stěžovateli doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2004 (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 13. 12. 2004, a to na adresu P. 4, Ž. 216, kde se stěžovatel zdržoval (to je zřejmé i ze skutečnosti, že tuto adresu uvedl v kasační stížnosti). Vzhledem k tomu, že na uvedené adrese nebyl stěžovatel zastižen a nebylo zjištěno, že se na této adrese nezdržuje, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl. Podle § 46 odst. 2 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát

č. j. 2 Azs 30/2005 - 38

o uložení nedozvěděl. Označené usnesení bylo uloženo na poště v pondělí 13. 12. 2004, poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na čtvrtek 16. 12. 2004, který se také považuje za den doručení. Poslední den měsíční lhůty k předložení plné moci udělené advokátovi připadl na neděli 16. 1. 2005. Lhůta však marně uplynula až v pondělí 17. 1. 2005, neboť dle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Skutečnost, že stěžovatel uvedené usnesení fakticky vůbec nepřevzal, je právně bezvýznamná.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. března 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru