Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 272/2005Usnesení NSS ze dne 19.01.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 272/2005 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: V. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 2005, č. j. 59 Az 200/2004 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze dne 22. 8. 2005 se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 11. 2004, č. j. OAM-3118/VL-20-04-2004. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud dospěl k závěru, že žalovaný rozhodl v souladu se zákonem a na podkladě dostatečně zjištěného stavu věci, proto žalobu zamítl.

Ze spisu vyplynulo, že napadený rozsudek byl stěžovatelce doručen do vlastních rukou dne 9. 8. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy úterý 9. 8. 2005. Poslední den lhůty k podání kasační stížnosti připadá na úterý 23. 8. 2005, kdy také tato lhůta marně uplynula.

Stěžovatelka sice kasační stížnost podala již dne 22. 8. 2005, avšak k Městskému soudu v Praze. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal (v daném případě je takovým soudem Krajský soud v Ostravě, proti jehož rozsudku stěžovatelka v kasační stížnosti brojí a který také v záhlaví svého podání správně označila); lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

č. j. 2 Azs 272/2005 - 42

Z uvedeného tak vyplývá, že k tomu, aby kasační stížnost byla podána včas, je třeba ji ve lhůtě dvou týdnů podat ke krajskému soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo k Nejvyššímu správnímu soudu, případně jí předat k poštovní přepravě, a to adresovanou některému z těchto soudů. V daném případě stěžovatelka kasační stížnost podala sice ve lhůtě, ale k nepříslušnému Městskému soudu v Praze; tento soud pak kasační stížnost zaslal soudu příslušnému (Krajskému soudu v Ostravě) až dne 9. 9. 2005, tedy opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru