Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 255/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 255/2005 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2005, č. j. 61 Az 229/2004 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 28. 6. 2005 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 2. 2004, č. j. OAM-3431/VL-20-03-2004. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 28. 7. 2005 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů zaslal soudu řádně vyplněný, podepsaný a datovaný formulář - vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, za účelem posouzení jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů. Adresát nebyl na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, zastižen, zásilka mu byla 29. 7. 2005 uložena na poště. Stěžovatel si předmětnou zásilku nevyzvedl ani v úložní době a proto mu bylo doručeno na stejnou adresu jako předchozí usnesení fikcí dle § 50c odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění (dále jen „o. s. ř.“).

Usnesením ze dne 24. 8. 2005, č. j. 61 Az 229/2004 - 26, krajský soud rozhodl, že návrh stěžovatele, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, se zamítá. Zároveň soud žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení předmětného usnesení zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo doručeno fikcí dle § 50c odst. 4 o. s. ř. v pondělí 12. 9. 2005 a lhůta v něm stanovená marně uplynula 27. 9. 2005.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je

č. j. 2 Azs 255/2005 - 34

podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru