Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 253/2005Usnesení NSS ze dne 03.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 253/2005 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. T. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004, č. j. 24 Az 146/2004 - 13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností předanou k poštovní přepravě dne 26. 9. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 2. 2004, č. j. OAM-315/VL-20-05-2004 (pozn. soudu: stěžovatel v kasační stížnosti nesprávně uvádí, že se jedná o rozsudek, kterým byla jeho žaloba zamítnuta). Tímto rozhodnutím nebyl stěžovateli udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). Krajský soud žalobu odmítl podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), neboť stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky své žaloby a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek dále pokračovat.

Ze soudního spisu však vyplynulo, že stěžovatel proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podal kasační stížnost již dne 8. 7. 2004. Nejvyšší správní soud pak rozsudkem ze dne 15. 3. 2005, č. j. 2 Azs 292/2004 - 32, jeho kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl. Tento rozsudek byl doručen žalovanému i zástupci stěžovatele JUDr. P. P. dne 13. 4. 2005. Téhož dne také nabyl právní moci (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

č. j. 2 Azs 253/2005 - 40

Jak je uvedeno výše, o kasační stížnosti stěžovatele směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004, č. j. 24 Az 146/2004 - 13, bylo již zdejším soudem rozhodnuto. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než jeho další kasační stížnost proti témuž rozhodnutí krajského soudu odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru