Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 24/2007Usnesení NSS ze dne 27.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMin. vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 24/2007 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: L. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2006, č. j. 64 Az 50/2005 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 4. 2005, č. j. OAM-583/VL-10-08-2005, kterým byla její žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), neboť stěžovatelka podala žádost o udělení azylu s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv mohla požádat o udělení azylu dříve. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta pro řízení ve své věci, neboť tvrdila, že nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků. Krajský soud v Ostravě přípisem ze dne 5 9. 2006 vyzval stěžovatelku, aby do deseti dnů zaslala soudu vyplněný, podepsaný a datovaný formulář – vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech (dále jen „formulář“), aby mohla být posouzena její žádost o ustanovení právního zástupce. Tento přípis byl stěžovatelce zaslán na adresu, kterou uvedla v kasační stížnosti (K. 7, P.). Zásilka však byla vrácena zpět, neboť adresát byl na uvedené adrese neznámý. Krajský soud v Ostravě požádal o prověření pobytu stěžovatelky příslušný odbor Policie ČR. Tento orgán sdělil, že stěžovatelka udává adresu pobytu u pana J. S., ulice V. N. 20/665, P. Krajský soud tedy zaslal přípis s formulářem na uvedenou adresu, ale zásilka byla opět vrácena zpět, neboť adresát byl na uvedené adrese neznámý. Krajský soud opakovaně požádal Policii ČR o prošetření místa pobytu stěžovatelky. Příslušný odbor Policie ČR sdělil krajskému soudu opakovaně stejnou adresu (V. N. 20/665, P.), neboť jinou adresu neměl k dispozici. Krajský soud v Ostravě tak dospěl k závěru, že stěžovatelka je neznámého pobytu, a usnesením ze dne 12. 12. 2006, č. j. 64 Az 50/2005 - 47, ustanovil stěžovatelce opatrovníka. Tomu byl následně doručen přípis s formulářem.

č. j. 2 Azs 24/2007 - 54

Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Ostravě neobdržel ve stanovené lhůtě od stěžovatelky vyplněný formulář, rozhodl usnesením ze dne 31. 1. 2007, č. j. 64 Az 50/2005 - 49, tak, že stěžovatelce neustanovil zástupce z řad advokátů a vyzval opatrovníka stěžovatelky, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který bude v řízení o kasační stížnosti stěžovatelku zastupovat, a dále, aby doplnil údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen, a uvedl důvody kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 s. ř. s. Citované usnesení obsahovalo poučení, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, může být kasační stížnost odmítnuta.

Ze spisu vyplynulo, že označené usnesení bylo opatrovníkovi stěžovatelky doručeno dne 6. 2. 2007. Poslední den lhůty k předložení plné moci advokáta pro řízení o kasační stížnosti připadá na úterý 6. 3. 2007. V uvedené lhůtě (ani později) nebyly stanovené náležitosti soudu doloženy.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru