Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 16/2021 - 25Usnesení NSS ze dne 06.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 16/2021 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: D. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 10. 2020, č. j. OAM-1046/ZA-ZA11-P15-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2021, č. j. 16 Az 49/2020 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 3. 2. 2021 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „napadený rozsudek“).

[2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) „[s]těžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. „[n]estanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, […] nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 3. 2021, č. j. 2 Azs 16/2021 – 21, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále jej vyzval, aby ve stejné lhůtě doplnil kasační stížnost o důvody, pro které proti napadenému rozsudku brojí. Stěžovatele poučil o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě doloženo splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. či vyhověno výzvě k odstranění vad kasační stížnosti, soud kasační stížnost odmítne.

[5] Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Azs 16/2021 – 21 bylo stěžovateli doručeno v pondělí 29. 3. 2021 (viz doručenka na č. l. 22 spisu). Posledním dnem lhůty k doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. byl tudíž čtvrtek 29. 4. 2021. Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi ve stanovené lhůtě (a ani dodatečně) nedoložil.

[6] Stěžovatel byl řádně vyzván k doložení plné moci udělené advokátovi za účelem splnění podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti a byl rovněž poučen o následcích spojených s nesplněním této podmínky. Jelikož stěžovatel na výzvu k předložení plné moci udělené advokátovi nereagoval, a tedy nedoložil splnění podmínky povinného zastoupení, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

[7] Kromě toho, že stěžovatel nedoložil splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s., neodstranil ve lhůtě jednoho měsíce ani vady kasační stížnosti, které spočívají v neuvedení důvodů, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Bez doplnění kasační stížnosti není možné v řízení o ní pokračovat. Kvůli absenci konkrétních kasačních důvodů (kasačních námitek) totiž není vymezen rozsah přezkumu napadeného rozsudku krajského soudu Nejvyšším správním soudem (viz § 109 odst. 3 s. ř. s.) ani konkrétní věcná a právní hlediska, z nichž by měl být napadený rozsudek posuzován. I z tohoto důvodu lze kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru