Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 149/2005Usnesení NSS ze dne 14.07.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 149/2005 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: G. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 6. 2004, č. j. 60 Az 19/2004 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 6. 2004 byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 12. 1. 2004, č. j. OAM-13/VL-07-04-BZ-2004, jímž byla stěžovatelova žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž žádá o jeho zrušení, když shledává vážná pochybení žalovaného i krajského soudu při řízení o jeho věci. S touto kasační stížností stěžovatel spojil také žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 18. 1. 2005, č. j. 60 Az 19/2004 - 41, kterým se rozhodl stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovit s odůvodněním, že poté, co byl vyzván k prokázání svých majetkových a osobních poměrů, zůstal stěžovatel v této věci nečinný a tyto své poměry ve stanovené lhůtě neosvědčil, takže krajský soud nemohl posoudit, zda splňuje předpoklady pro vyhovění jeho žádosti.

Dále krajský soud vyzval stěžovatele svým usnesením ze dne 15. 4. 2005, č. j. 60 Az 19/2004 - 53, aby ve lhůtě jednoho měsíce doručil krajskému soudu plnou moc

č. j. 2 Azs 149/2005 - 62

udělenou advokátovi a zároveň aby odstranil některé vady kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatel již nijak nezareagoval a vada nedostatku povinného zastoupení tak zůstala neodstraněnou.

Je tak nutno postupovat v souladu s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. 2 Ads 29/2003 (publ. pod č. 6/2003 Sb. NSS), kde NSS mimo jiné vyřkl: „...pokud stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru