Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 139/2006Usnesení NSS ze dne 25.10.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníCIRIC Predrag, st. př. Svazová republika Jugoslávie
Ministerstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 139/2006 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. C., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 3. 2006, č. j. 15 Az 436/2003 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 19. 7. 2006 a adresovanou na Nejvyšší správní soud, kam byla doručena dne 20. 7. 2006, se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2002, č. j. OAM-3933/VL-16-04-2002. Tímto správním rozhodnutím nebyl byla žádost stěžovatele o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Kasační stížností napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 29. 3. 2006 (viz doručenka na č. l. 23 soudního spisu). Převzala je manželka stěžovatele M. Č.. Vzhledem k tomu, že bylo doručováno usnesení o odmítnutí žaloby, tedy písemnost, u níž zákon nepředepisuje doručení do vlastních rukou, a že doručení do vlastních rukou nenařídil předseda senátu, bylo doručení této písemnosti manželce stěžovatele, zastižené v jeho bydlišti, účinné (§ 42 odst. 5 s. ř. s., § 45b odst. 1 o. s. ř. a contrario, § 46 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), neboť tato osoba stěžovatele nepochybně znala, bydlela s ním na stejném místě a je jen přirozené, že projevila souhlas s tím, aby mu písemnost odevzdala. Nic nenasvědčuje tomu, že by manželka stěžovatele měla na výsledku soudního řízení ve věci přezkumu

č. j. 2 Azs 139/2006 - 42

rozhodnutí o azylu v jeho věci protichůdný zájem, proto není důvodu považovat doručení za neúčinné ani podle § 46 odst. 3 o. s. ř.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy středa 29. 3. 2006. Poslední den lhůty připadá na středu 12. 4. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná na poštu až 19. 7. 2006 byla tedy podána zjevně opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s. K tomu však již nebylo důvodu.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru