Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 125/2006Usnesení NSS ze dne 12.10.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 125/2006 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: S. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 2005, č. j. 62 Az 58/2005 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) dne 27. 12. 2005 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2005, č. j. OAM-1731/VL-07-08-2005. Tímto správním rozhodnutím byla žádost stěžovatele o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ve své kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce. Usnesením ze dne 20. 3. 2006, č. j. 62 Az 58/2005 - 35 krajský soud rozhodl, že se stěžovateli advokát neustanovuje. Zároveň byl vyzván, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení předmětného usnesení opravil vady výše uvedené kasační stížnosti tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování, uvede konkrétní důvody kasační stížnosti dle ust. 103 odst. 1 č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.) a podřadí je pod příslušné písmeno tohoto ustanovení a uvede údaj o tom, kdy mu byl napadený rozsudek doručen. Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu, kterou soudu přípisem ze dne 16. 6. 2006 sdělil (viz. č. l. 47 soudního spisu). Na této adrese však v době doručování nebyl zastižen, zásilka mu proto byla 31. 7. 2006 uložena na poště. Stěžovatel si předmětnou zásilku nevyzvedl ani v úložní době, a proto mu byla doručena fikcí ve čtvrtek dne 3. 8. 2006 [§ 50c odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen „s. ř. s.“)]. Lhůta k předložení plné moci udělené advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a pro doplnění kasační stížnosti tedy marně uplynula v pondělí 4. 9. 2006.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud

č. j. 2 Azs 125/2006 - 55

shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Stěžovatel rovněž požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. V situaci, kdy byla kasační stížnost odmítnuta, se Nejvyšší správní soud tímto návrhem již nezabýval.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. října 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru