Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 124/2006Usnesení NSS ze dne 26.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 124/2006 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) R. I., b) nezl. D. A., zastoupený matkou – žalobkyní a), proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2006, č. j. 59 Az 127/2005 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl jejich žalobu proti rozhodnutím Ministerstva vnitra („žalovaný“) ze dne 24. 5. 2005, č. j. OAM-863/VL-07-08-2005, a ze dne 15. 9. 2005, č. j. OAM-1417/VL-09-HA08-2005. Těmito rozhodnutími žalovaný stěžovatelům neudělil azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Ze spisu vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl právnímu zástupci stěžovatelů JUDr. Ivo Adámkovi doručen dne 15. 6. 2006 (č. l. 42 soudního spisu). Tento den se také pokládá za den doručení ve smyslu běhu lhůty k podání kasační stížnosti podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s., který stanoví, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení napadaného rozhodnutí. Podle poslední věty tohoto odstavce nelze zmeškání této lhůty prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl v případě rozsudku napadeného nyní posuzovanou kasační stížností čtvrtek 15. 6. 2006 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve čtvrtek dne 29. 6. 2006. Kasační stížnost, podaná přímo u krajského soudu dne 17. 7. 2006 (viz č. l. 44), proto byla podána zjevně opožděně. Tuto opožděnost nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

č. j. 2 Azs 124/2006 - 57

Jen pro úplnost soud uvádí, že rozhodným okamžikem pro počítání běhu lhůty k podání kasační stížnosti je doručení napadeného rozsudku krajského soudu zástupci stěžovatelů, neboť podle ustanovení § 42 odst. 2 s. ř. s. platí, že má-li účastník řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Skutečnost, že tento rozsudek stěžovatelka I. obdržela od Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra teprve dne 4. 7. 2006 (záznam na č. l. 47), proto nemá pro běh předmětné lhůty žádný právní význam a kasační stížnost musela být podle zákona shledána opožděnou.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.], aniž se zabýval splněním dalších podmínek řízení (zejména chybějící právní zastoupení), neboť by to bylo za daných okolností zjevně nadbytečné..

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru