Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 122/2014 - 36Usnesení NSS ze dne 08.10.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 122/2014 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: B. Z., zast. JUDr. Petrem Novotným, advokátem se sídlem Slezská 36, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 10. 2013, č. j. OAM-90/LE-BE03-HA08-2010, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2014, č. j. 4 Az 17/2013 – 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „napadený rozsudek“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo rozhodnuto tak, že se žalobci mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, neuděluje.

[2] Podle § 42 odst. 1 s. ř. s. „[s]oud doručuje písemnosti do datové schránky, není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud soudním doručovatelem, prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence nebo prostřednictvím veřejné datové sítě.“. Dle § 50b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), aplikovaného na základě § 64 s. ř. s., „[m]á-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak“.

[3] Napadený rozsudek byl zmocněnci stěžovatele doručen prostřednictvím držitele poštovní licence na jeho adresu dne 27. 6. 2014. Kasační stížnost proti němu byla podána k poštovní přepravě dne 14. 7. 2014.

[4] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. „[k]asační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí (…). (…) Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.“ Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. „[l]hůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. [l]hůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[5] Napadený rozsudek obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti; stěžovatelově zmocněnci byl doručen v pátek dne 27. 6. 2014, takže lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet dne 28. 7. 2013 a skončila v pátek dne 11. 7. 2013. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 11. 7. 2014 byla kasační stížnost soudu předána nebo podána k poštovní přepravě. Z obálky, v níž byla kasační stížnost zaslána (č. l. 6 spisu zdejšího soudu), však vyplývá, že kasační stížnost byla předána k přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 14. 7. 2014. Nutno tedy uzavřít, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[6] Ze shora uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru