Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 106/2008 - 61Usnesení NSS ze dne 07.01.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 106/2008 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: K. P., zastoupen ustanoveným opatrovníkem SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Brno, Mostecká 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 2. 2008, č. j. 61 Az 108/2006 - 20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 4. 9. 2006, č. j. OAM-923/VL-19-VL02-2006, žalované Ministerstvo vnitra zamítlo žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Krajského soudu v Ostravě žalobou, který ji rozsudkem ze dne 12. 2. 2008, č. j. 61 Az 108/2006 - 20, jako nedůvodnou zamítl.

Rozsudek nyní napadá žalobce (dále jen „stěžovatel“) odůvodněnou kasační stížností, kterou požaduje, aby rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu projednání. Součástí kasační stížnosti je také návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, žádost o nařízení veřejného projednání věci, o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení tlumočníka do jazyka ruského.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V posuzované věci vystupoval stěžovatel v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem.

Usnesením krajského soudu ze dne 10. 7. 2008, č. j. 61 Az 108/2006 - 41, byl stěžovateli ustanoven opatrovník – SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), neboť v průběhu soudního řízení nebylo možné stěžovateli doručit tiskopis k vyjádření o jeho osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Proto také byla usnesením ze dne 5. 9. 2008, č. j. 61 Az 108/2006 - 48, zamítnuta žádost stěžovatele, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, neboť, jak bylo již uvedeno výše, stěžovatel na výzvu soudu neprokázal své majetkové a sociální poměry, a tedy neprokázal splnění podmínek pro ustanovení advokáta soudem. Poté byl opatrovník stěžovatele vyzván usnesením ze dne 15. 10. 2008, č. j. 61 Az 108/2006 - 52, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení naposledy citovaného usnesení stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů zvolil. Opatrovníku stěžovatele tak byla dána možnost učinit požadovaný procesní úkon jménem stěžovatele. Nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti však ani posléze nebyl odstraněn, a to i přes výslovné upozornění krajského soudu na možnost odmítnutí návrhu [postupem dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a § 120 s. ř. s.].

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud naznal, že není (ani přes výzvu a poučení krajského soudu splněna jedna z obligatorních podmínek pro řízení o kasační stížnosti, přičemž tento nedostatek podmínky řízení brání jeho pokračování. Rozhodl pro tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2009

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru