Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 76/2008 - 87Usnesení NSS ze dne 25.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 76/2008 - 87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Ing. J. K., zastoupený JUDr. Ivo Hešíkem, advokátem se sídlem Lepařova 2906/8, Opava, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 6. 2008, č. j. 57 Ca 55/2007 - 61,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 26. 7. 2007, č. j. KUZL-2342/2007.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty tohoto odstavce nelze zmeškání této lhůty prominout.

Ze spisu vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Brně byl zaslán na adresu zástupce stěžovatele, kterým byl JUDr. František Dohnal (plná moc založena na č. l. 30). Podle ustanovení § 42 odst. 2 s. ř. s. totiž platí, že má-li účastník řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Protože však adresát nebyl zastižen, byla obálka dne 21. 7. 2008 uložena a adresátovi byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Zásilka byla jmenovaným vyzvednuta dne 4. 8. 2008 (č. l. 70).

Protože se jednalo o zásilku doručovanou do vlastních rukou, platí podle ustanovení § 50c odst. 4 občanského soudního řádu (jeho subsidiární použitelnost při doručování plyne z ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s.), že nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Jelikož v daném případě došlo k uložení zásilky dne 21. 7. 2008, nastala fikce doručení dne 31. 7. 2008. Jen pro úplnost je vhodné dodat, že faktické převzetí zásilky JUDr. Dohnalem dne 4. 8. 2008 nemá ze shora popsaných důvodů žádný právní význam.

Tento den se také pokládá za den doručení ve smyslu běhu lhůty k podání kasační stížnosti podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl tedy v případě rozsudku napadeného nyní posuzovanou kasační stížností čtvrtek 31. 7. 2008 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve čtvrtek 14. 8. 2008. Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 18. 8. 2008, jak vyplývá z poštovní obálky, jež je ve spise založena na listu číslo 81, proto byla podána opožděně. Tuto opožděnost nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru