Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 72/2013 - 48Usnesení NSS ze dne 26.09.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníStátní pozemkový úřad
VěcPozemky a zeměměřictví
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 297/2014

přidejte vlastní popisek

2 As 72/2013 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: A. (E.) P., zastoupená JUDr. Petrem Medunou, advokátem, se sídlem Revoluční 23, Praha 1, proti žalovanému: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2013, č. j. 6 Ca 372/2009 – 42,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozsudku, kterým Městský soud v Praze dle ust. § 78 odst. 7 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zamítl stěžovatelkou podanou žalobu jako nedůvodnou.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatelka tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 10. 9. 2013, č. j. 2 As 72/2013 - 40, k tomu vyzval. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovatelce stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byla poučena o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě.

[3] K doručení uvedeného usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost do datové schránky právního zástupce stěžovatelky došlo dle doručenky dne 12. 9. 2013. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 23. 9. 2013. Nejvyšší správní soud nicméně konstatuje, že ani ke dni 26. 9. 2013 neevidoval zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost v předmětné věci, a to žádným z možných způsobů, a od stěžovatelky neobdržel ani žádné jiné podání.

[4] Za této situace nelze než řízení o kasační stížnosti zastavit [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.)]. Pokud by nicméně došlo k zaplacení poplatku v řízení o kasační stížnosti dříve, než toto usnesení nabude právní moci, Nejvyšší správní soud jej zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích); jinak poplatková povinnost zaniká a řízení se skončí.

[5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru