Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 67/2009 - 47Usnesení NSS ze dne 15.09.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

2 As 67/2009 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: L. M., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Procházkou, advokátem se sídlem Pštrossova 16, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hl. m. Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2009, č. j. 11 Ca 163/2008 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze pro opožděnost odmítl žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy („žalovaný“) ze dne 25. 1. 2008, č. j. S-MHMP/613872/2007/OST/Lš. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 21 ze dne 7. 11. 2007, č. j. Výst/6108/Si/Ku, kterým byla zamítnuta jeho žádost o obnovu řízení, ukončeného rozhodnutím stejného orgánu ze dne 11. 1. 2006, č. j. Výst/Új/7276/2005/Si.

Citované usnesení městského soudu napadl stěžovatel dne 2. 6. 2009 kasační stížností, která však neobsahovala odůvodnění a bylo v ní pouze uvedeno, že toto odůvodnění bude předloženo až po nahlédnutí do spisu.

Městský soud v Praze proto usnesením ze dne 18. 6. 2009, č. j. 11 Ca 163/2008 - 42, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil vady spočívající v absenci uvedení rozsahu, důvodů a skutečností, na jejichž základě napadá citované usnesení, a aby označil relevantní důkazy. Další výzvou ze stejného dne (č. l. 41) pak vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku 3 000 Kč ve lhůtě tří dnů od doručení této výzvy.

Na žádnou z těchto dvou výzev, řádně doručených zástupci stěžovatele, tento nikterak nereagoval. Pouze je ve spise záznam o nahlédnutí do spisu, k němuž ze strany JUDr. Procházky došlo dne 13. 7. 2009.

Za této situace, kdy kasační stížnost nebyla odůvodněna a neodpovídá tak ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní („s. ř. s.“) a tento nedostatek nebyl ve stanovené době odstraněn, ačkoliv byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, bude soudem odmítnuto, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, jelikož řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení. Ve stanovené lhůtě ostatně nedošlo ani k zaplacení soudního poplatku, což představuje další podmínku řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. září 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru