Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 64/2007 - 57Usnesení NSS ze dne 04.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníNakladatelství a vydavatelství ADMIRÁL, s.r.o.
Úřad průmyslového vlastnictví
VěcDuševní vlastnictví
Prejudikatura

4 Ads 35/2003


přidejte vlastní popisek

2 As 64/2007 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Nakladatelství a vydavatelství ADMIRÁL, s. r. o., se sídlem Křížkový Újezdec 5, Kamenice, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2007, č. j. 8 Ca 346/2005 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2007, č. j. 8 Ca 346/2005 - 30, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. O - 191457, jímž byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 8. 2004 o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky sp. zn. O - 191457 ve znění „ADMIRÁL“.

V rámci soudního přezkumu kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud nejdříve zabýval splněním zákonných procesních předpokladů jako je včasné podání kasační stížnosti, řádné zastoupení stěžovatele apod. Až v případě naplnění procesních podmínek řízení a absence veškerých důvodů nepřípustnosti je oprávněn věcně přezkoumat kasační stížnost.

Protože stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, byl usnesením Městského osudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, č. j. 8 Ca 346/2005 – 39, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení zastupovat. Městský soud stěžovatele rovněž poučil o následcích, nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 10. 2007. Ve stanovené lhůtě stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, nepředložil.

Nejvyšší správní soud opět vyzval stěžovatele usnesením ze dne 13. 5. 2008, č. j. 2 As 64/2007 – 55, k doložení plné moci udělené advokátovi ve lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto usnesení s poučením, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude řízení o ní odmítnuto. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 31. 5. 2008. Stěžovatel však opět nereagoval.

č. j. 2 As 64/2007 - 58

Povinné zastoupení advokátem (případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele) je podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nedoložení plné moci k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení.

V dané věci se však tento nedostatek ani přes opakovanou výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru