Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 63/2011 - 60Rozsudek NSS ze dne 16.06.2011

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníArcibiskupství olomoucké
Úřad průmyslového vlastnictví
VěcDuševní vlastnictví

přidejte vlastní popisek

2 As 63/2011 - 60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: Arcibiskupství Olomoucké, se sídlem Olomouc, Wurmova 9, zast. JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem Jugoslávská 12, Praha 2, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. O-186480, č. j. O-186480/13325/2009/ÚPV, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2011, č. j. 8 A 187/2010-31,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2011, č. j. 8 A 187/2010 - 31, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) odmítnuta jeho žaloba podaná proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. O-186480, č. j. O-186480/13325/2009/ÚPV. Soud v usnesení uvedl, že žaloba byla podána dne 30. 10. 2010 a směřuje proti označenému rozhodnutí předsedy, jímž zamítl rozklad podaný proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 2. 2009 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ za neplatnou. Soud z registru žalob zjistil, že žalobce podal u téhož soudu dříve, a to dne 29. 7. 2010, ještě jednu žalobu, která je vedena pod sp. zn. 9 A 162/2010. Z toho dovodil, že u soudu již probíhá řízení o téže věci.

Stěžovatel kasační stížnost opírá o § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Zdůrazňuje, že odmítnutá žaloba směřuje proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. O-186480, č. j. O-186480/13325/2009/ÚPV. Žaloba vedená u městského soudu pod sp. zn. 9 A 162/2010 byla podána Arcibiskupskými vinnými sklepy Kroměříž, spol. r. o., a směřuje proti rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. O-186480, č. j. O-186480/11368/2009/ÚPV. Podmínky pro odmítnutí žaloby nemohly být splněny; proto navrhuje, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena městskému soudu dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě uvedl, že stejného dne, 2. 6. 2010, vydal dvě rozhodnutí, která se týkala ochranné známky „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“. Rozhodnutí o zrušení ochranné známky je předmětem řízení vedeného u městského soudu pod sp. zn. 9 A 162/2010, zatímco předmětem žaloby vedené pod sp. zn. 8 A 187/2010 bylo zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Oba spory se sice týkají stejné ochranné známky, ovšem různých rozhodnutí. Odmítnutí žaloby proto považuje za nedůvodné.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 1, věty první s. ř. s.

Stěžovatel namítl kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

Městský soud žalobu stěžovatele odmítl pro překážku litispendence, tedy že řízení o téže věci již před soudem probíhá. Litispendence je neodstranitelnou překážkou řízení a soud k ní přihlíží kdykoliv za řízení. K tomu, aby byla naplněna, je nezbytná existence dřívějšího, probíhajícího řízení v téže věci. Totožnost věci v řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí je dána totožností účastníků řízení a napadeného rozhodnutí (předmětu řízení).

V této věci vyplynulo ze shodného vyjádření účastníků řízení, že předmětem žaloby žalobce (Arcibiskupství Olomoucké) bylo rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. O-186480, č. j. O-186480/13325/2009/ÚPV, kdežto žaloba vedená u městského soudu pod sp. zn. 9 A 162/2010 byla podána Arcibiskupskými vinnými sklepy Kroměříž, spol. r. o., a směřuje proti rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. O-186480, č. j. O-186480/11368/2009/ÚPV. Kromě žalovaného bylo jediným shodným bodem, že předmětem obou rozhodnutí byla táž ochranná známka, byť ovšem řízení o ní bylo v obou případech rozdílné. Tato shodná tvrzení jsou zřejmá jak z předloženého soudního spisu, tak i z ověření obsahu žaloby vedené u městského soudu pod sp. zn. 9 A 162/2010.

Podmínky litispendence nejsou naplněny a není tak dána městským soudem tvrzená překážka řízení, pro kterou žalobu stěžovatele odmítl.

Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, a proto napadené usnesení městského soudu podle § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. zrušil a věc mu podle téhož ustanovení vrátil k dalšímu řízení, při němž je podle odst. 3 téhož ustanovení vázán právním názorem v tomto rozsudku uvedeným.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 2, věta první s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2011

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru