Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 62/2005Usnesení NSS ze dne 13.12.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

přidejte vlastní popisek

2 As 62/2005 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně J. M., zastoupené advokátem Mgr. Ondřejem Šimánkem se sídlem Masarykova 186, Milevsko, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 10 Ca 47/2005,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta Mgr. Ondřeje Šimánka se určuje částkou 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru legislativy a vnitřních věcí, ze dne 17. 3. 2005, č. j. KUJCK/3630/2005/OLVV/P22-Pe, jímž bylo změněno rozhodnutí Komise k projednávání přestupků města M. ze dne 19. 1. 2005, č. j. OVV/818/04/113 KH, ve výroku rozhodnutí tak, že stěžovatelce byla uložena pokuta ve výši 1000 Kč.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 5. 2005 byl stěžovatelce doručen dne 26. 5. 2005 (č. l. 38 soudního spisu). Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů tedy byl čtvrtek 26. 5. 2005 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve čtvrtek dne 9. 6. 2005. Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě v pátek dne 10. 6. 2005, jak vyplývá z poštovního razítka na obálce, v níž byla kasační stížnost

č.j. 2 As 62/2005 - 65

doručena krajskému soudu (č. l. 43), tedy byla podána opožděně. Tuto opožděnost přitom nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 2x 1000 Kč za dva úkony právní služby – převzetí a příprava věci a doplnění kasační stížnosti - a 2x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru