Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 6/2021 - 20Usnesení NSS ze dne 29.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Ústeckého kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 6/2021 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: M. M., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 4. 2018, č. j. 1365/DS/2018, JID: 66224/2018/KUUK/MŠ, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 1. 2021, č. j. 42 A 18/2018 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci sevracízaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 21. 1. 2021 blanketní kasační stížnost, kterou žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „napadený rozsudek“ a „krajský soud“), aniž by uvedl, jaké jsou konkrétní důvody jeho podání.

[2] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 22. 3. 2021, č. j. 2 As 6/2021 - 17, stěžovatele vyzval podle § 106 odst. 3 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které brojí proti napadenému rozsudku.

[3] Stěžovatel byl v tomto usnesení zároveň poučen, že pokud nedoplní kasační stížnost ve stanovené lhůtě a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[4] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 23. 3. 2021. Poslední den stanovené měsíční lhůty připadl na pátek 23. 4. 2021 (§ 40 odst. 2 ve spojení s § 120 s. ř. s.), kdy stěžovateli marně uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti, jelikož vytčené vady kasační stížnosti včas neodstranil.

[5] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že bez doplnění kasační stížnosti není možné v řízení o ní pokračovat. Kvůli absenci konkrétních kasačních důvodů (kasačních námitek) totiž není vymezen rozsah přezkumu napadeného rozsudku krajského soudu Nejvyšším správním soudem (viz § 109 odst. 3 s. ř. s.) ani konkrétní věcná a právní hlediska, z nichž by měl být napadený rozsudek posuzován. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[7] Nejvyšší správní soud zároveň rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, a to na základě § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Soudní poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (§ 10a zákona o soudních poplatcích).

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. dubna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru