Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 55/2019 - 25Usnesení NSS ze dne 18.04.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

přidejte vlastní popisek

2 As 55/2019 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: P. D., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 12. 2017, č. j. 801/2017-160-SPR/3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2019, č. j. 1 A 12/2018 – 31,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 13. 2. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „napadený rozsudek“).

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval ho Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 3. 2019, č. j. 2 As 55/2019 – 18, k jeho úhradě, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení. Nejvyšší správní soud stěžovatele v tomto usnesení poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Podle § 40 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[7] Usnesení ze dne 28. 3. 2019, č. j. 2 As 55/2019 – 18 bylo podle doručenky na č. l. 18 spisu Nejvyššího správního soudu stěžovateli doručeno v pátek 29. 3. 2019. Patnáctý den lhůty připadl na sobotu 13. 4. 2019, proto bylo posledním dnem lhůty pro zaplacení poplatku za podání kasační stížnosti pondělí 15. 4. 2019.

[8] Stěžovatel nicméně soudní poplatek do pondělí 15. 4. 2019 neuhradil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[9] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2019

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru