Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 46/2012 - 27Usnesení NSS ze dne 31.07.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

2 As 46/2012 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7. 2009, č. j.1521/09, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2011, č. j. 9 Ca 418/2009 – 63,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 21. 9. 2011 brojí žalobce jako stěžovatel proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým odmítl jeho žalobu podanou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7. 2009, č. j. 1521/09 o určení advokátky JUDr. Pavly Kochtové k poskytnutí právní služby. Důvodem odmítnutí žaloby byla skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo následně žalovaným zrušeno a tudíž neexistuje předmět řízení.

Proti tomu stěžovatel namítá, že pojem „neexistence“ právní řád nezná ani ho nevykládá, a že soud nerozlišuje mezi platností a účinností. Přitom soud mohl současně přezkoumat i rozhodnutí o zrušení určení advokátky, jak stěžovatel požadoval v replice. Podle soudu by správní orgán mohl žadateli odejmout aktivní legitimaci k žalobě tím, že by své rozhodnutí zrušil, což je iracionální. Podobné uvažování soudu stěžovatel považuje za ohrožení principů právního státu.

Přesto, že to stěžovatel výslovně neuvádí, je jeho podání svým obsahem kasační stížností proti označenému usnesení městského soudu.

O této kasační stížnosti však zdejší soud nemohl věcně rozhodnout a řízení o ní musel zastavit.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. totiž soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 9 odst. 3 téhož zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost v případě poplatku za řízení podáním kasační stížnosti a téhož dne je také poplatek splatný (§ 7 odst. 1 téhož zákona).

V daném případě stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a tato jeho žádost byla zamítnuta usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2011, č. j. 9 Ca 418/2009 - 73. Toto usnesení bylo sice v kasačním řízení zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2012, č. j. 2 As 45/2012 - 11, ovšem tento soud současně sám rozhodl o tom, že se stěžovatelova žádost o osvobození od soudních poplatků zamítá; stejně tak jako zamítl i jeho žádost o ustanovení zástupce.

Poté Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 4. 2012, č. j. 2 As 46/2012 - 15, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů soudu zaslal plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o podané kasační stížnosti a taktéž ve lhůtě dvou týdnů zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč za podanou kasační stížnost, přičemž v tomto případě stěžovatele poučil, že nezaplacení poplatku bude znamenat, že řízení bude zastaveno. Tato výzva mu byla doručena dne 16. 4. 2012.

Stěžovatel podáním ze dne 23. dubna 2012, předaným k poštovní přepravě dne 30. 4. 2012 požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokáta o 3 měsíce a současně požádal soud jako správce daně o posečkání poplatku. Soud tuto žádost předložil předsedovi soudu jako správci poplatku a ten ji negativně vyřídil přípisem ze dne 25. 7. 2012.

Stav řízení je tedy takový, že stěžovatel ve lhůtě soudem mu stanovené, která uplynula dnem 30. 4. 2012, soudní poplatek nezaplatil. Podání žádosti o posečkání poplatku, které by, podle názoru správce daně, vůbec nepřicházelo v úvahu, nemá na tuto skutečnost vliv, nehledě k tomu, že stěžovatel ji podal v poslední den, kdy mohl poplatek zaplatit.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Za této situace je bezpředmětné rozhodovat o stěžovatelově žádosti o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokáta.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru