Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 46/2008 - 57Usnesení NSS ze dne 19.06.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady

přidejte vlastní popisek

2 As 46/2008 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: R. P., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 6. 2006, č. j. MSK 107690/2006-OEO/44/06, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2008, č. j. 22 Ca 32/2007 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalobou napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno napadené rozhodnutí Odboru správního Magistrátu města Karviná ze dne 19. 4. 2006, č. j. OS/21900/05-06/La, jímž bylo vyhověno návrhu společnosti OKD, a. s., na zrušení údaje o místu trvalého pobytu stěžovatele na adrese S. 7/3, K. – F. a zároveň byl vysloven nový evidenční údaj o místu trvalého pobytu stěžovatele na adrese F. 72/1, K. Rozsudek krajského soudu pak vycházel z toho, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě spolehlivě zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě převzal stěžovatel ve středu dne 6. 2. 2008. Kasační stížnost podal stěžovatel osobně u soudu v pondělí dne 3. 3. 2008.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení stěžovateli, tedy středa dne 6. 2. 2008. Poslední den lhůty tak připadá na středu dne 20. 2. 2008, kterýmžto dnem také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná Krajskému soudu v Ostravě osobně dne 3. 3. 2008 je tak podána zjevně opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost jako opožděně podanou podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru