Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 402/2020 - 38Usnesení NSS ze dne 11.02.2021

Způsob rozhodnutípřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 402/2020 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: K. S., zastoupená Mgr. Tomášem Krásným, advokátem se sídlem Milíčova 1386/8, Ostrava, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáš Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2019, č. j. KUZL-83976/2018, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2020, č. j. 33 A 13/2019 - 52, o návrhu žalobkyně na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Kasační stížnosti se přiznáváodkladný účinek.

II. Žalobkyni se ukládá zaplatit soudní poplatek za podaný návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1000 Kč, a to do 15 dní od právní moci tohoto usnesení, na účet Nejvyšší správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Včasně podanou kasační stížností se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení nadepsaného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného a rozhodnuto o nákladech řízení. Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto stěžovatelčino odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Uherský Brod ze dne 15. 11. 2018, č. j. OS-D/1402/17/18/On (dále též „prvostupňové rozhodnutí“).

[2] Prvostupňovým rozhodnutím byla stěžovatelka shledána vinnou ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k), § 125c odst. 1 písm. i) bod 2 a § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění ke dni vydání prvostupňového rozhodnutí (dále též „zákon o silničním provozu“), kterého se měla dopustit tím, že dne 13. 4. 2017 kolem 8:30 hod. jako řidička motorového vozidla zn. VW Caddy r. z. X na místní komunikaci Dolní Valy v obci Uherský Brod couvala v komunikaci s jednosměrným provozem (ulice Dolní Valy) ve směru k ulici U Fortny, a poté se v prostoru s křižovatkou s ulicí U Fortny u domu č. p. X při couvání plně nevěnovala řízení a nesledovala situaci v provozu, v důsledku čehož narazila do stojícího motorového vozidla zn. VW Golf r. z. X. Tuto dopravní nehodu stěžovatelka neohlásila policistovi, přestože při ní byla způsobena škoda na majetku třetí osoby, a z místa dopravní nehody odjela. Dále, téhož dne kolem 9:20 hod., byla stěžovatelka jako řidička téhož motorového vozidla na pozemní komunikaci č. I/50 v „Buchlovských horách“ v místě u benzinové čerpací stanice kontrolována policejní hlídkou, kdy se na výzvu policisty odmítla podrobit vyšetření ke zjištění, zda při řízení vozidla nebyla ovlivněna alkoholem, a na výzvu policistovi nepředložila řidičský průkaz. Za spáchání uvedených přestupků byla stěžovatelce uložena pokuta ve výši 32 000 Kč, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 16 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000 Kč.

[3] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek. K tomu uvedla, že potřebuje řídit vozidlo kvůli svému brigádnickému uplatnění. Také se stará o svou babičku, přičemž v souvislosti s tím pobírá příspěvek na péči. Obdobně je k dispozici svému postiženému strýci, jemuž byla soudem ustanovena jako opatrovnice. Obě uvedené osoby bydlí u stěžovatelčiny matky, která je sama invalidní důchodkyní a není schopna se o sebe, natož o stěžovatelčinu babičku a strýce, postarat. Stěžovatelka pro ně zajišťuje dopravu k lékaři, nákupy potravin a další nezbytné potřeby. Výkon prvostupňového rozhodnutí by tak znamenal nejen pro ni, ale i pro její příbuzné nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti může vzniknout jiným osobám. Současně má stěžovatelka za to, že přiznání odkladného účinku není v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Stěžovatelka rovněž odkázala na důvody návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě.

[4] Žalovaný vyjádřil nesouhlas s návrhem na přiznání odkladného účinku. Považuje za nanejvýš potřebné, aby stěžovatelka již bezprostředně po nabytí právní moci napadeného rozsudku uložený zákaz řízení motorových vozidel vykonala a zaplatila uloženou pokutu, což je přinejmenším v souladu s veřejným zájmem. Stěžovatelka se dopustila závažného přestupku v silničním provozu spočívajícím v bezprostředním odmítnutí podrobit se vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu v organismu. Žalovaný sdělil, že nepovažuje za potřebné vést o ohrožení zákonem chráněného společenského zájmu „rozsáhlé disputace“. Rovněž je toho názoru, že péči o své blízké může stěžovatelka i nadále vykonávat, a sice s asistencí třetí osoby v roli řidiče vozidla, případně s užitím městské hromadné dopravy či pěšmo, neboť místo stěžovatelčina bydliště je od místa bydliště osob, o které pečuje, vzdáleno přibližně jeden kilometr.

[5] Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud uvážil o naplnění podmínek pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

[6] Podle § 107 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s.

[7] Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zjišťuje kumulativní splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj. 1) výraznou disproporcionalitu újmy způsobenou stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy, ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly, a 2) absenci rozporu s důležitým veřejným zájmem. Důvody možného vzniku nepoměrně větší újmy stěžovatele oproti jiným osobám jsou vždy individuální, závislé pouze na jeho konkrétní situaci; je proto povinen tvrdit (konkretizovat) a prokázat hrozbu vzniku újmy, jakou by pro něj znamenal výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí, stejně jako ze kterých konkrétních okolností vznik újmy vyvozuje a uvést její intenzitu. Stěžovatelem uvedená tvrzení musí svědčit o tom, že negativní následek, jehož se v souvislosti s napadeným rozsudkem krajského soudu (resp. s napadeným správním rozhodnutím) obává, by pro něj byl zásadním zásahem. Hrozící újma přitom musí být závažná a reálná, nikoliv pouze hypotetická a bagatelní.

[8] V posuzovaném případě byly splněny obě uvedené podmínky a Nejvyšší správní soud tak shledal návrh důvodným.

[9] Stěžovatelka dostatečně konkrétním způsobem vylíčila podstatu újmy představované výkonem uloženého zákazu řízení motorových vozidel po dobu 16 měsíců, jenž je ale neslučitelný nejen s výkonem její brigádnické pracovní činnosti (kterou doložila v řízení před krajským soudem kopiemi dohod o provedení práce), ale především s poskytováním péče své babičce - paní M. M., stejně jako s případným plněním povinností plynoucích z postavení soudem jmenované opatrovnice svého strýce – pana F. M. Současně lze přisvědčit závěru krajského soudu (v usnesení ze dne 13. 3. 2019, č. j. 33 A 13/2019 – 33, o přiznání odkladného účinku žalobě), že v kontextu stěžovatelčiných doložených brigádnických příjmů, které jsou samy o sobě pod hranicí průměrné mzdy a jejichž udržení by bylo výkonem sankce zákazu řízení motorových vozidel prakticky znemožněno, by i vysoká pokuta 32 000 Kč byla výrazným zásahem do stěžovatelčiny finanční situace. Za těchto okolností újma, kterou by výkon uložených správních sankcí znamenal nejen pro stěžovatelku, ale i pro osoby odkázané na její péči a pomoc, výrazně přesahuje újmu, která by přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti mohla vzniknout jiným osobám. První podmínka pro vyhovění návrhu na přiznání odkladného účinku je tímto naplněna.

[10] Pokud jde o druhou podmínku přiznání odkladného účinku, v daném případě připadá v úvahu veřejný zájem na zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Nejvyšší správní soud podotýká, že přestupkové jednání, kterého se stěžovatelka podle výroku prvostupňového rozhodnutí dopustila, je třeba v obecné rovině hodnotit jako závažné. V tomto ohledu však přiznání odkladného účinku toliko odsouvá účinky rozhodnutí žalovaného po dobu, kdy je zákonnost napadeného rozhodnutí přezkoumávána. Lze tedy konstatovat, že přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nebude v rozporu s veřejným zájmem.

[11] Protože obě zákonné podmínky pro přiznání odkladného účinku byly splněny, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Rozhodnutí o přiznání odkladného účinku zároveň v žádném případě nepředjímá výsledek řízení o kasační stížnosti.

[12] Podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) platí, že poplatková povinnost za návrh na vydání předběžného opatření vzniká uložením povinnosti zaplatit soudní poplatek. Toto pravidlo je třeba per analogiam legis vztáhnout i na návrh na přiznání odkladného účinku, který je podle položky 20 Sazebníku soudních poplatků (příloha 1 zákona o soudních poplatcích) zpoplatněn částkou 1000 Kč. Znamená to tedy, že povinnost zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na přiznání odkladného účinku vzniká dnem právní moci rozhodnutí, jímž byla navrhovateli uložena povinnost soudní poplatek zaplatit (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2012, č. j. 1 As 27/2012 – 32). Nejvyšší správní soud proto výrokem II. tohoto usnesení uložil stěžovatelce zaplatit poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví ve stanovené výši 1000 Kč, k čemuž jí stanovil přiměřenou lhůtu 15 dní od právní moci tohoto usnesení.

[13] Soudní poplatek lze zaplatit:

− vylepením kolků na tiskopisu přiloženém k tomu usnesení a jeho doručením Nejvyššímu správnímu soudu, nebo − bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703-46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby je 1020440220.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2021
JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu Vyhovuji výzvě a zasílám Nejvyššímu správnímu soudu v kolkových známkách určený soudní poplatek.

ke sp. zn. 2 As 402/2020

podpis .................................................

↓ místo pro nalepení kolkových známek ↓

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru