Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 34/2003Rozsudek NSS ze dne 16.10.2003

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcStavební zákon
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 20/2004

přidejte vlastní popisek

2 As 34/2003-80

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně J. B., proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem v Liberci, U Jezu 642/2a, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně, podané proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2003, č. j. 30 Ca 111/2002-64,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému senepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností označenou jako odvolání a podanou včas ke Krajskému soudu v Hradci Králové se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení, a to pro nezákonnost. Napadeným usnesením krajského soudu nebylo žalobkyni přiznáno osvobození od soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 2. 2003, č. j. 30 Ca 111/2002 – 21, jímž byla žalobkyni odmítnuta jako nepřípustná její žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu Semily č. 27/02 ze dne 16. 5. 2002, č. j. RR/132/02-330/Hš, neboť žalobkyně nevyčerpala řádné opravné

prostředky v řízení před správním orgánem. Osvobození od soudních poplatků nebylo žalobkyni přiznáno, neboť soud dospěl k názoru, že kasační stížnost, která byla podána opožděně, zjevně nemůže být úspěšná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Žalobkyně byla v napadeném usnesení vyzvána, aby soudní poplatek ve výši 3000 Kč uhradila do 1 týdne od doručení tohoto usnesení, jinak soud řízení zastaví.

Proti tomu stěžovatelka v kasační stížnosti, namítá nezákonnost napadeného usnesení a žádá, aby byla věc předložena k vyřízení Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.). Kasační stížností je uplatněn důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., kdy stěžovatelka spatřuje nezákonnost rozhodnutí v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Takovou nezákonnost v postupu Krajského soudu v Hradci Králové však Nejvyšší správní soud neshledal.

Ze spisu vyplývá, že stěžovatelka podáním ze dne 6. 6. 2003, doručeným krajskému soudu 9. 6. 2003, požádala o osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti. Na výzvu soudu doložila stěžovatelka vyplněné prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Stěžovatelka požádala o osvobození od soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 2. 2003, č. j. 30 Ca 111/2002-21. Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové bylo zástupkyni stěžovatelky JUDr. Věře Bedrníkové, advokátce se sídlem Hradec Králové 2, Průmyslová 1200 řádně doručeno dne 12. 3. 2003. Kasační stížnost proti tomuto usnesení však stěžovatelka podala až dne 2. 6. 2003.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Soud rozhodující o osvobození od soudního poplatku se tak nejprve musí vypořádat s otázkou zjevné neúspěšnosti návrhu. V případě, že dospěje k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, nezabývá se už dále majetkovými a výdělkovými poměry účastníka, ale osvobození od soudního poplatku nepřizná.

Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy středa 12. 3. 2003 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve středu 26. 3. 2003. Kasační stížnost podaná ke krajskému soudu dne 2. 6. 2003 byla podána opožděně a vzhledem k tomu, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, Nejvyšší správní soud by opožděně podanou kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. Opožděně podaná kasační stížnost je tedy beze vší pochybnosti návrhem, který zjevně nemůže být úspěšný.

Pokud tedy Krajský soud v Hradci Králové nepřiznal stěžovatelce osvobození od soudního poplatku z důvodu, že kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná, neboť byla podána opožděně, odpovídá jeho rozhodnutí zákonu. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 1, § 120 s. ř. s., když stěžovatelka neměla v řízení o kasační stížnosti úspěch a úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. 10. 2003

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru