Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 337/2020 - 70Usnesení NSS ze dne 29.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Karlovarského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

2 As 337/2020 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: M. G., proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, za účasti: H. T., ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2019, č. j. KK/683/SÚ/19-3, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) – c) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 8. 2020, č. j. 30 A 143/2019 - 129,

takto:

I. V řízení se pokračuje s dětmi původního žalobce M. G.: a) J. Č., b) J. G., c) M. G. ml.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobcům a) – c) se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč, která jim bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám žalobkyně a).

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se původní žalobce domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 28. 8. 2020, č. j. 30 A 143/2019 - 129.

[2] Nejvyšší správní soud během řízení zjistil, že původní žalobce dne 28. 1. 2021 zemřel, a z podání soudní komisařky JUDr. Danuše Svobodové vyplynulo, že v dědickém řízení po stěžovateli jako zůstaviteli vedeném u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 18 D 273/2021 přicházejí v úvahu jako dědicové (právní nástupci) jeho děti J. Č., J. G. a M. G.

[3] Protože úmrtí účastníka řízení (původního žalobce) mělo za následek nedostatek podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem, který bránil meritornímu rozhodnutí ve shora uvedené věci, Nejvyšší správní soud vyzval právní nástupce stěžovatele (§ 107 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu), aby (společně) sdělili, zda hodlají nadále pokračovat v zahájeném řízení před Nejvyšším správním soudem, či nikoliv.

[4] Dne 19. 4. 2021 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno společné elektronické podání žalobců a) – c) [potvrzeno písemným podáním shodného obsahu dne 22. 4. 2021, viz § 37 odst. 2 s. ř. s.], v němž výslovně uvedli, že žádají „o zastavení řízení a tímto bereme zpět kasační stížnost“.

[5] Jelikož z podání je zřejmé, že žalobci a) – c) v řízení o kasační stížnosti nechtějí pokračovat, posoudil Nejvyšší správní soud tento projev vůle jako zpětvzetí kasační stížnosti. Proto podle § 107 odst. 1 věty poslední a odst. 2 o. s. ř. rozhodl o pokračování v řízení s dětmi původního žalobce a poté podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[6] Pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí k otázce povinného zastoupení žalobců a) – c) advokátem v řízení o kasační stížnosti v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s., že původní žalobce byl v době podání kasační stížnosti zastoupen advokátem, a proto byly splněny podmínky řízení. Úmrtím původního žalobce vztah zastoupení zanikl, nicméně vzhledem ke krokům žalobců (jak jsou popsány shora) by trvání na jejich povinném zastoupení advokátem bylo nadbytečné a formalistické, neboť by vedlo pouze k prodlužování řízení.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jelikož řízení bylo zastaveno.

[8] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč žalobcům a) - c). Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto. Platebním místem zvolil nejvyšší správní soud žalobkyni a) jako osobu, která s ním fakticky komunikovala v souvislosti s procesním nástupnictvím v tomto řízení. Je na žalobcích, aby si vrácený soudní poplatek rozdělili rovným dílem či se o jeho rozdělení dohodli jakkoli jinak.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru