Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 319/2019 - 21Usnesení NSS ze dne 16.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 319/2019 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: F. S., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2018, č. j. KUJCK 17237/2018/ODSH, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 10. 2019, č. j. 55 A 2/2018 - 59,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 31. 10. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval ho Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 12. 2019, č. j. 2 As 319/2019 - 17, k jeho úhradě, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení. Nejvyšší správní soud stěžovatele v uvedeném usnesení poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Podle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

[6] Podle § 40 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[8] Usnesení ze dne 18. 12. 2019, č. j. 2 As 319/2019 – 17, bylo podle doručenky na č. l. 17 spisu Nejvyššího správního soudu doručeno v pátek 20. 12. 2019 přihlášením se do datové schránky zástupce stěžovatele ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech. Patnáctý den lhůty pro zaplacení poplatku za podání kasační stížnosti připadl na sobotu 4. 1. 2020 a jejím posledním dnem bylo podle § 40 odst. 3 s. ř. s. pondělí 6. 1. 2020.

[9] Stěžovatel nicméně soudní poplatek před uplynutím posledního dne lhůty ani později neuhradil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatele podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[10] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2020

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru