Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 299/2016 - 28Usnesení NSS ze dne 07.12.2016

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

2 As 299/2016 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Brno, Rooseveltova 16, proti usnesení žalovaného ze dne 28. 4. 2016, č. j. 31 A 37/2016 – 24, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení žalovaného ze dne 29. 8. 2016, č. j. 30 A 121/2016 – 32,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora nadepsaného usnesení žalovaného Krajského soudu v Brně ze dne 28. 4. 2016, č. j. 31 A 37/2016 - 24. Napadeným usnesením krajský soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti jeho vlastnímu usnesení ze dne 28. 4. 2016, č. j. 31 A 37/2016 – 24, jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a nedoložil ani splnění podmínky povinného zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 9. 11. 2016, č. j. 2 As 299/2016 – 12, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a aby ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby v téže lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl též poučen o možnosti požádat soud o osvobození od soudních poplatků ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

Stěžovatel v reakci na uvedené usnesení podáním ze dne 18. 11. 2016 požádal Nejvyšší správní soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Tato jeho žádost byla zamítnuta usnesením ze dne 21. 1. 2016, č. j. 2 As 299/2016 – 24. Uvedeným usnesením byl stěžovatel opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k prokázání splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s., to vše ve lhůtě jednoho týdne.

Posledně uvedené usnesení bylo stěžovateli prokazatelně doručeno vhozením do domovní nebo jiné užívané schránky dne 24. 11. 2016; stanovená lhůta tedy uplynula dnem 1. 12. 2016. Stěžovatel však do dnešního dne svou poplatkovou povinnost nesplnil, pročež Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s., zastavil.

S ohledem na skutečnost, že zdejší soud řízení zastavil, byla již nerozhodná otázka splnění podmínky zastoupení stěžovatele podle § 105 odst. 2 s. ř. s..

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2016

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru