Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 279/2020 - 22Rozsudek NSS ze dne 08.09.2020

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcPřestupky
Prejudikatura

6 As 405/2017 - 33


přidejte vlastní popisek

2 As 279/2020 - 22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a Mgr. Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: J. N., zast. JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem Stará cesta 205, Jindřichův Hradec, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2020, č. j. 096011/2019/KUSK/OLPPŘ/ZAV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2020, č. j. 50 A 5/2020 -14,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2020, č. j. 50 A 5/2020 - 14, se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a usnesení krajského soudu

[1] Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2020, č. j. 096011/2019/KUSK/OLPPŘ/ZAV, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odboru dopravy, ze dne 17. 5. 2019, č. j. MUKOLIN/OD 51268/19-holy.

[2] Žalobce podal u Krajského soudu v Praze žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí (dále jen „krajský soud“ a „napadené rozhodnutí“).

[3] Usnesením ze dne 24. 7. 2020, č. j. 50 A 5/2020 - 14, krajský soud odmítl žalobu dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť ani přes výzvu soudu ze dne 2. 6. 2020, č. j. 50 A 5/2020 - 11 (dále jen „výzva“), nedoložil zástupce žalobce oprávnění k zastupování žalobce v řízení před soudem.

II. Kasační stížnost

[4] Proti usnesení krajského soudu brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, ve které namítá, že výzvu k odstranění vad podání učinila jiná osoba než zákonem stanovený předseda senátu a že žalobce nebyl zákonem stanoveným způsobem poučen o následcích nesplnění této povinnosti.

[5] Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem

[6] Kasační stížnost je podána včas, osobou k tomu oprávněnou a míří proti rozhodnutí, proti kterému je kasační stížnost přípustná.

[7] Dle § 37 odst. 5 s. ř. s. (p)ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[8] V poslední větě § 37 odst. 5 s. ř. s. se jasně stanoví, že výzva k odstranění vad, kterou je i nedoložení oprávnění k zastupování účastníka v řízení před soudem (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2019, č. j. 6 As 405/2017 - 33, č. 3860/2019 Sb. NSS), musí obsahovat poučení o následcích nesplnění stanovené povinnosti.

[9] Výzva (usnesení ze dne 2. 6. 2020, č. j. 50 A 5/2020 - 11, jímž byl současně vyzván i k zaplacení soudního poplatku) obsahovala pouze poučení o možnosti podat námitky dle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, jelikož byla vydána asistentem soudce, a o zastavení řízení, nebude-li zaplacen soudní poplatek ve stanovené lhůtě, případně o právo požádat o osvobození od tohoto poplatku.

[10] Krajský soud tak postupoval nezákonně, když žalobu odmítl pro nesplnění podmínky řízení, aniž by o tomto následku stěžovatele poučil.

[11] Oproti tomu nedůvodná je stížní námitka, že výzvu učinila jiná osoba než zákonem stanovený předseda senátu. Asistent soudce je podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky, kterým je výše uvedený zákon č. 121/2008 Sb. Mezi tyto činnosti spadá i vydávání výzev dle § 37 odst. 5 s. ř. s.

IV. Závěr a náklady řízení

[12] Kasační stížnost je kvůli jednomu z uplatněných stížních bodů důvodná, proto Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 s. ř. s. napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[13] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. září 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru