Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 27/2017 - 11Usnesení NSS ze dne 10.02.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

2 As 27/2017 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Mgr. V. K., zastoupený Mgr. Vítem Tokarským, advokátem, se sídlem 28. října 1001/3, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: HMG s. r. o., se sídlem Hybernská 1674/42, Praha 1, zastoupená JUDr. Janou Vyšanskou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2013, č. j. S-MHMP 42751/2013/OST/Dl, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2016, č. j. 9 A 58/2013 – 43,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků ani osoba zúčastněná na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou prostřednictvím Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) dne 17. 1. 2017 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu (dále jen „napadený rozsudek“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být meritorně projednána.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[4] Podle § 42 odst. 2 s. ř. s. má-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Podle § 28 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (aplikovaného na základě § 64 s. ř. s.) zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. Podle § 28 odst. 2 téhož zákona odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny.

[5] Stěžovatel byl v řízení před městským soudem zastoupen JUDr. Milanem Klímou, advokátem (viz plná moc na č. l. 5 spisu městského soudu). Ze spisu městského soudu dále vyplývá, že odvolání plné moci ani udělení plné moci jinému zástupci stěžovatel městskému soudu neoznámil. Naopak, ze substituční moci založené na č. l. 37 vyplývá, že na jednání dne 23. 11. 2016 (a tedy i v okamžiku vyhlášení napadeného rozsudku) byl zástupcem stěžovatele stále JUDr. Milan Klíma, advokát.

[6] Z potvrzení o doručení na č. l. 47 spisu městského soudu je patrné, že zástupci stěžovatele v řízení před městským soudem (JUDr. Milanu Klímovi) byl napadený rozsudek doručen do datové schránky v pondělí 2. 1. 2017 (a nikoli dne 3. 1. 2017, jak stěžovatel uvedl ve své kasační stížnosti). Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tedy bylo pondělí 16. 1. 2017. Jelikož stěžovatel podal kasační stížnost prostřednictvím datové schránky až v úterý 17. 1. 2017, stalo se tak jeden den po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl jako opožděnou.

[7] Na shora uvedeném nemůže ničeho změnit ani to, že stěžovatel udělil dne 23. 12. 2016 (tj. ještě před právní mocí napadeného rozsudku) plnou moc k zastupování Mgr. Vítu Tokarskému, advokátovi, neboť tato plná moc nebyla městskému soudu oznámena.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení žádné povinnosti uloženy nebyly, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. února 2017

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru