Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 261/2017 - 35Usnesení NSS ze dne 30.08.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníALTERAGRA s. r. o.
Ministerstvo zemědělství
VěcZemědělství, myslivost a rybářství

přidejte vlastní popisek

2 As 261/2017 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: ALTERAGRA s. r. o., se sídlem Jindřichov 541, Jindřichov, zastoupená Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem Poštovní 2, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. P. K., zastoupené JUDr. Pavlem Procházkou, advokátem se sídlem Majdalenky 7, Brno, ve věci žaloby proti rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 10. 9. 2014, č. j. 61905/2014-MZE-12151, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2017, č. j. 3A 4/2015 – 59,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2017, č. j. 3A 4/2015 – 59. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek, a proto ji Nejvyšší správní soud vyzval usnesením ze dne 1. 8. 2017, č. j. 2 As 261/2017 – 22, ke splnění poplatkové povinnosti ve výši 5000 Kč ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatelky doručením do datové schránky dne 3. 8. 2017. Lhůta pro splnění poplatkové povinnosti tedy začala plynout v pátek dne 4. 8. 2017 a poslední den ke splnění poplatkové povinnosti byl čtvrtek dne 10. 8. 2017.

[2] Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu do dnešního dne zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení pak Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. tak, že nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu pouze těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; případně jí soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných na návrh přiznat i náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě však Nejvyšší správní soud osobě zúčastněné na řízení splnění žádné povinnosti, v souvislosti s níž by jí vznikly náklady, neuložil.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru