Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 244/2018 - 23Usnesení NSS ze dne 22.08.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníRelocaMoving s..r.o
Magistrát hlavního města Prahy
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

2 As 244/2018 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: RelocaMoving s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, zastoupená Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 1659/4, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2018, č. j. 14 A 64/2018 – 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včasně podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze.

Výrokem II. usnesení ze dne 31. 7. 2018, č. j. 2 As 244/2018 – 19, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v rozhodném znění. Stěžovatelka byla v tomto usnesení poučena o následku nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 31. 7. 2018. Konec patnáctidenní lhůty k zaplacení soudního poplatku tudíž připadl podle § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), na středu 15. 8. 2018. Soudní poplatek však nebyl za běhu uvedené lhůty (ostatně ani později) zaplacen. V takovém případě je Nejvyšší správní soud povinen, s ohledem na ustanovení § 9 odst. 1 věty druhé zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavit.

Podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2018

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru