Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 23/2021 - 16Usnesení NSS ze dne 30.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníCEC Praha a.s.
Celní úřad pro hlavní město Prahu
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

2 As 23/2021 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: CEC Praha a.s., se sídlem Tlumačovská 1237/32, Praha 5, proti žalovanému: Celní úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Washingtonova 7, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2020, č. j. 128414-25/2020-510000-12, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2021, č. j. 18 Af 11/2020 – 131,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Včasně podanou blanketní kasační stížností ze dne 10. 2. 2021 se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2021, č. j. 18 Af 11/2020 – 131.

[2] Jelikož z podání stěžovatelky ani ze spisu krajského soudu neplynulo, že by byla v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vyzval ji Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 8. 3. 2021, č. j. 2 As 23/2021 – 13 (dále jen „usnesení“), aby ve lhůtě 15 dnů od doručení daného usnesení buďto předložila plnou moc jí udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázala, že její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná nebo ji zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie; zároveň byla řádně poučena, že pokud nevyhoví výzvě dle výroku I. daného usnesení, soud kasační stížnost odmítne dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Usnesení bylo stěžovatelce doručeno do její datové schránky dne 9. 3. 2021 (viz doručenka založená na č. l. 13 spisu). Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. uplynula lhůta 15 dní k předložení plné moci dne 24. 3. 2021 (středa). Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě na předmětnou výzvu nikterak nezareagovala; nepředložila plnou moc jí udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, neprokázala, že její zaměstnanec nebo člen má vysokoškolské právnické vzdělání, ani nepožádala soud o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[4] Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie“; jedná se tedy o specifickou podmínku řízení o kasační stížnosti.

[5] Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. „nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.“

[6] Jelikož stěžovatelka přes výzvu soudu ve lhůtě jí k tomu stanovené nedoložila splnění podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti, pročež v řízení nelze proto pokračovat, odmítl Nejvyšší správní soud podanou kasační stížnost postupem podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[8] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka již zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč (srov. kolky vylepené na podané kasační stížnosti – viz č. l. 3 spisu), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o jeho vrácení (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 25. 3. 2021, č. j. 8 As 287/2020 - 33). Poplatek bude stěžovatelce vrácen do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2021

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru