Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 212/2019 - 22Usnesení NSS ze dne 22.08.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníBONVER WIN, a.s.
Česká republika - Ministerstvo financí
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

2 As 212/2019 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobkyně: BONVER WIN, a.s., se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava, zastoupená JUDr. Stanislavem Dvořákem, advokátem se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 8. 2015, č. j. MF-57056/2014/34/2901-RK, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2019, č. j. 8 Af 77/2015 – 109,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] Podle § 106 odst. 2 věty první a poslední zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[3] Podle § 120 s. ř. s. se (mj. v řízení o kasační stížnosti) užijí přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak.

[4] Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[5] Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[6] Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl návrh podán předčasně nebo opožděně.

[7] Z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky na č. l. 133 spisu krajského soudu je zřejmé, že zástupci stěžovatelky byl napadený rozsudek doručen prostřednictvím informačního systému datových schránek v pondělí 24. 6. 2019 přihlášením do jeho datové schránky. Lhůta, ve které mohla stěžovatelka podat kasační stížnost, proto skončila uplynutím pondělí 8. 7. 2019.

[8] Obálka, v níž byla kasační stížnost doručena Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím České pošty, s. p., je opatřena identifikačním číslem „RR166234216CZ“. Z webových stránek tohoto držitele poštovní licence https://www.postaonline.cz/trackandtrace je zřejmé, že zásilka opatřená tímto identifikačním číslem byla zaslána (převzata do přepravy) dne 9. 7. 2019. Nejvyšší správní soud stěžovatelku písemně vyzval ke sdělení a osvědčení, kdy kasační stížnost podala k poštovní přepravě. Ta však ve lhůtě jednoho týdne od doručení výzvy (tj. ode dne 12. 8. 2019) ani ke dni vydání tohoto usnesení nereagovala.

[9] Nejvyšší správní soud tedy osvědčil, že stěžovatelka kasační stížnost zaslala prostřednictvím držitele poštovní licence až v úterý 9. 7. 2019, den následující po marném uplynutí lhůty pro její podání.

[10] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, jelikož byla stěžovatelkou podána opožděně a zmeškání lhůty pro její podání nelze prominout.

[11] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[12] Nejvyšší správní soud zároveň rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, a to na základě § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Soudní poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení (§ 10a zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2019

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru