Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 196/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 17.09.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 196/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a Mgr. Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: Bc. L. R., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2019, č. j. 35/2019-510-RK/3, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2020, č. j. 4 A 81/2019 - 68,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze. Společně s podanou kasační stížností požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

[2] Nejvyšší správní soud o žádostech stěžovatele rozhodl usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 2 As 196/2020 - 11, v němž dospěl k závěru, že je dán důvod pro jejich zamítnutí, neboť kasační stížnost je zjevně neúspěšná, a stěžovatele vyzval ke splnění jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů od doručení usnesení a ke splnění podmínky podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve stejné lhůtě.

[3] Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno do jeho datové schránky ve čtvrtek 20. 8. 2020. Posledním dnem lhůty ke splnění stanovených povinností byl tedy pátek 4. 9. 2020 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).

[4] Dne 3. 9. 2020 byly Nejvyššímu správnímu soudu doručena opakovaná žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Protože však Nejvyšší správní soud zamítl původní žádosti stěžovatele z důvodu, že jeho kasační stížnost je zjevně neúspěšná, další dokládání jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrů nemá na posouzení Nejvyšším správním soudem žádný vliv, a proto o nich zdejší soud nerozhodoval.

[5] Protože stěžovatel soudní poplatek na výzvu soudu do výše uvedeného dne nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[6] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatel neodstranil ve stanovené lhůtě ani další vadu své kasační stížnosti, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byl usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 2 As 196/2020 - 11, vyzván, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má přednost před jinými procesními postupy.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru