Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 185/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 13.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníODOUR, s.r.o.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 185/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a Mgr. Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: ODOUR, s. r. o., se sídlem Karlická 1155, Černošice, zastoupená Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2018, č. j. KUKHK-18065/DS/2018/Dr, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 5. 2020, č. j. 43 A 8/2018 - 45,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) dne 16. 6. 2020 podala kasační stížnost, kterou brojila proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „napadený rozsudek“).

[2] Protože stěžovatelka spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatila soudní poplatek, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 7. 2020, č. j. 2 As 185/2020 – 17, k jeho úhradě, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení předmětného usnesení. Nejvyšší správní soud stěžovatelku taktéž poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Usnesení č. j. 2 As 185/2020 – 17 bylo stěžovatelce (jejímu zástupci) doručeno v úterý 21. 7. 2020 (doručenka na č. l. 17 spisu Nejvyššího správního soudu). Poslední den patnáctidenní lhůty připadl na středu 5. 8. 2020, kdy také lhůta marně uplynula. K tomuto dni ani později stěžovatelka soudní poplatek neuhradila.

[5] Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti žalobkyně podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) zastavil.

[6] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2020

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru