Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 17/2006Usnesení NSS ze dne 28.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníA.K.U.P.I., spol. s r.o.
Ministerstvo životního prostředí
VěcŽivotní prostředí - odpady

přidejte vlastní popisek

2 As 17/2006 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A., spol. s r. o., zastoupeného Mgr. Pavlem Slabým, advokátem se sídlem Lannova 63, České Budějovice, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2005, č. j. 8 Ca 53/2005 - 37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 2. 11. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 11. 2004, č. j. 510/1022/04-O 38/04 Dv.

Ze soudního spisu, konkrétně z doručenky na č. l. 40, vyplynulo, že zástupci stěžovatele pro řízení před krajským soudem Mgr. Pavlovi Slabému, advokátovi se sídlem Lannova 63, České Budějovice, který zastupoval stěžovatele na základě plné moci (viz. č. l. 3 soudního spisu), bylo napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence dne 18. 10. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož paragrafu je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy úterý 18. 10. 2005. Poslední den lhůty připadá na úterý 1. 11. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost zaslaná prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. podaná na poštu až dne 2. 11. 2005, byla tedy podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

č. j. 2 As 17/2006 - 63

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru