Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 158/2017 - 30Usnesení NSS ze dne 20.07.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 158/2017 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Karla Šimky a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: T. D., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2015, č. j. JMK 124651/2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2017, č. j. 41 A 67/2015 – 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 3. 5. 2017 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“). Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala žádné konkrétní kasační námitky (důvody kasační stížnosti), Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 6. 2017, č. j. 2 As 158/2017 - 23, vyzval stěžovatele, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) ve lhůtě 1 měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně Nejvyšší správní soud stěžovatele poučil, že pokud výzvě soudu nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[2] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno datovou schránkou dne 12. 6. 2017. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, jež určil počátek lhůty. Lhůta pro doplnění kasační stížnosti tak uplynula dne 12. 7. 2017.

[3] Stěžovatel však ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagoval a kasační stížnost nedoplnil. Neodstranil tak vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru