Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 155/2014 - 65Usnesení NSS ze dne 11.12.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

2 As 155/2014 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) B. J., b) J. J., oba zastoupeni JUDr. Marií Kostrůnkovou, advokátkou se sídlem Bělehradská 2759, Tábor, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2012, č. j. RR/3592/12, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) V. M., 2) F. M., v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 7. 2014, č. j. 57 A 13/2013 - 175,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou dne 25. 8. 2014 žalobci (dále jen „stěžovatelé“) brojili proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 7. 2014, č. j. 57 A 13/2013 – 175, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2012, č. j. RR/3592/12, kterým jim bylo podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nařízeno odstranění stavby „Soubor staveb - provozovna na výrobu betonových odlitků“ na pozemku parc. č. 1084/2 v kat. území Čermná.

[2] Jelikož kasační stížnost stěžovatelů neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 10. 10. 2014, č. j. 2 As 155/2014 – 42, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení kasační stížnost doplnili tak, že uvedou, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, a tento důvod skutkově a právně konkretizují. Stěžovatelé byli zároveň poučeni, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud jejich kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo zástupkyni stěžovatelů doručeno dne 15. 10. 2014, konec lhůty pro doplnění kasační stížnosti připadl na sobotu 15. 11. 2014, tudíž se lhůta v souladu s § 57 odst. 2 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 64 s. ř. s., prodloužila na nejblíže následující pracovní den (pondělí 17. 11. 2014). Zástupkyně stěžovatelů doručila dne 18. 11. 2014 do datové schránky zdejšího soudu podání obsahující návrh na osvobození od soudních poplatků, jež doplnila v písemné formě, zaslané zdejšímu soudu dne 21. 11. 2014. V podání uvedla, že k němu přikládá doplnění kasační stížnosti, které však připojeno nebylo.

[3] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatelé ve stanovené lhůtě nedoplnili chybějící náležitosti kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s., je zde nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovateli k výzvě soudu ve stanovené lhůtě odstraněn a pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

[5] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2014

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru