Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 15/2005Usnesení NSS ze dne 03.08.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce M. K., zastoupeného JUDr. Ladislavem Kovačkou, bytem Strážnice, Tyršova 1568, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 10. 2004, č. j. 30 Ca 122/2004 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav, referátu regionálního rozvoje ze dne 6. 8. 2002, č. j. RRR-2336/02-Ran/69/339. Krajský soud žalobu odmítl jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“). Žalobou napadené rozhodnutí bylo totiž stěžovateli doručeno dne 9. 8. 2002 a žaloba podaná dne 29. 1. 2004 byla podána po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, jak ukládá § 105 odst. 2 s. ř. s., bylo mu usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2004 uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Stěžovateli se rovněž dostalo poučení, že nevyhoví-li této výzvě, bude jeho podání odmítnuto. V odůvodnění pak krajský soud poukázal na skutečnost, že stěžovatel sice je v řízení o kasační stížnosti zastoupen JUDr. Ladislavem Kovačkou, avšak z plné moci ani z kasační stížnosti neplyne, že by stěžovatelův zástupce byl advokátem; není tak splněna podmínka v § 105 odst. 2 s. ř. s.

Ze spisu vyplynulo, že označené usnesení bylo doručeno do vlastních rukou jak stěžovateli, tak jeho zástupci JUDr. Ladislavu Kovačkovi dne 9. 12. 2004. Usnesením ze dne 19. 1. 2005 pak krajský soud prodloužil stěžovateli na jeho žádost lhůtu k doplnění kasační stížnosti do 9. 2. 2005. Stěžovatel však plnou moc udělenou advokátovi ani v soudem prodloužené lhůtě nedoložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel sám nemá právnické vzdělání, není zastoupen advokátem a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení. Pokud jde o plnou moc udělenou JUDr. Ladislavu Kovačkovi, tak ta podmínky stanovené v § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplňuje, neboť nebylo v řízení doloženo, že je advokátem, a v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou evidován není.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru