Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 139/2017 - 12Usnesení NSS ze dne 28.06.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 139/2017 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: R. Š.,, zastoupený Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou, se sídlem Legionářská 797/3, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2015, č. j. KUZL-38870/2015, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 4. 2017, č. j. 33 A 41/2015 – 37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností podanou dne 28. 4. 2017 proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž bylo zrušeno druhostupňové i prvostupňové správní rozhodnutí ve věci spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

[2] Jelikož stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vyzval ho Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 5. 2017, č. j. 2 As 139/2017 – 10, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele vyzval, aby v téže lhůtě doložil splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. předložil pověření svého zaměstnance k jednání v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne. Usnesení č. j. 2 As 139/2017 - 10 bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 18. 5. 2017, a tak poslední den lhůty pro předložení pověření a doplnění kasační stížnosti připadl na neděli 18. 6. 2017. V souladu s § 40 odst. 3 s. ř. s. byl posledním dnem lhůty následující pracovní den - pondělí 19. 6. 2017. Stěžovatel však během stanovené lhůty (ani později do dne vydání tohoto usnesení) nedoplnil kasační stížnost a nepředložil pověření svého zaměstnance.

[3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[4] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel nevyhověl výzvě soudu, jsou dány dva nedostatky podmínek řízení, které nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny a pro které nelze v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než dle § 37 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

[6] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2017

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru